Organisation

Organisation

Styrelse

Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfarenhet av vård, ekonomi, försäkring och skadehantering. Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter, för närvarande är sammansättningen som följer:

 • ​Jerker Swanstein, ordförande i Löfs styrelse, advokat
 • Jesper Andersson, vice ordförande i Löfs styrelse, vd Tre kronor försäkring
 • Karin Christensson, kanslichef för Nationella kvalitetsregister, SKL
 • Lars Hillerström, finanschef Västra Götalandsregionen
 • Rickard Simonsson, landstingsdirektör, Örebro läns landsting
 • Ann Sommer, vd för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag
 • Börje Wennberg, landstingsråd, Landstinget i Uppsala län
 • Lisbeth Nylén Bakurin, arbetstagarrepresentant
 • Sedef Ünlü, arbetstagarrepresentant
 • Philipe Njoo, suppleant, arbetstagarrepresentant
 • Karin Braatz, suppleant, arbetstagarrepresentant

Ledning

Den dagliga verksamheten leds av vd som till sin hjälp har en ledningsgrupp med representanter från de väsentliga funktionerna i bolaget.

Löfs ledningsgrupp består av följande personer:

 • Marie-Louise Zetterström, vd
 • Henrik Ask, vice vd
 • Roger Björn, finanschef
 • Henrik Cronmark, HR chef
 • Ann-Sofie Fahlkvist, avd chef
 • Bodil Garneij, avd chef
 • Pelle Gustafson, chefläkare
 • Agneta Laurén, chefsjurist
 • Magnus Lundqvist, chefaktuarie
 • Åsa Malmsten, avd chef
 • Helena Olsson, kommunikationschef

Verksamhetens olika funktioner

Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering och administrationen av denna. Stabsfunktionerna har till uppgift att stödja den dagliga verksamheten och hanterar även frågor som är specifika för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frågor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs i stor utsträckning i samarbete med professionerna i vården.