Våra projekt

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Förutom mänskligt lidande leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Målet med projektet, som har inletts med en pilotstudie på fem vårdcentraler och med fem vårdcentraler i en kontrollgrupp, är att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där väl avvägd förskrivning relativt patientens samlade sjukdomsbild, och patientens förutsättningar att följa förskrivningen, är grunden. Metoden är självvärdering, extern granskning/peer review, genomförande av överenskomna åtgärder, samt uppföljning.

Projektet har i pilotomgången bedrivits i samarbete mellan yrkesorganisationerna Svensk Förening för Allmänmedicin, Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Svensk Geriatrisk Förening, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi, samt Apotekarsocieteten. Yrkesorganisationerna har svarat för det medicinska innehållet och utsett experter och granskare. Centrum för Primärvårdforskning vid Lunds Universitet har svarat för den vetenskapliga utvärderingen. SKL och Löf har bistått med projektledning och en del av kostnaderna.

Pilotprojektet startade på vårdcentralerna i september 2013 och slutfördes våren 2015.

Projektet är nu inne i en andra fas i regi av Sveriges Kommuner och Landsting.

Slutrapport Säker Läkemedelsanvändning, pilotomgång 1 (pdf)

Kontakt

För mer information kontakta Sveriges Kommuner och Landsting.

Loggor Säker läkemedelsanvändning

Projektet går nu över i nästa utvecklingsfas med tillvaratagande av vunna erfarenheter. Målet är som tidigare att minska läkemedelsrelaterade problem för patienten.

Utöver de sex yrkesorganisationer som har samarbetat i den första pilotomgången, ingår nu Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms Läns Landsting. SKL svarar för projektledning och för vissa övergripande kostnader, medan respektive landsting/region svarar för resten inklusive verksamhetsstöd till medverkande vårdcentraler. Cirka 20 vårdcentraler kommer att ingå i pilotomgång två och metoden prövas som en del i medverkande landstingens/regionernas utvecklingsstrategi för säker läkemedelsanvändning och verksamhetsstöd till primärvård. Efter utvärdering och förbättring kommer metoden att erbjudas övriga landsting/regioner. Projektet hålls ihop nationellt till dess kompetensen är överförd.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.