Andra sätt att få hjälp

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här nedan får du information om andra kontaktvägar.

Privatvård

Privatpraktiserande tandläkare eller läkare utan entreprenadavtal med landstinget samt kommunala vårdgivare, har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Om patientskadan har föregåtts av trafikolycka

Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag. Genom trafikförsäkringen kan den som har råkat ut för en patientskada som föregåtts av trafikolycka normalt få ersättning enligt trafikskadelagen.

Om patientskadan har föregåtts av arbetsskada

Vid en patientskada som inträffat under vård av en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Om patientskadan beror på läkemedel

Kontakta Läkemedelsförsäkringen. Besök deras webbplats för mer information www.lakemedelsforsakringen.nu

Om vårdgivaren saknar patientförsäkring

Patientförsäkringsföreningen hanterar patientskador orsakade av oförsäkrade vårdgivare.  Läs mer på: www.pff.se

Patient- och förtroendenämnder

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg eller besviken? Eller har du inte fått tid till en läkare inom vårdgarantins gränser. Då vänder du dig till patient- eller förtroendenämnden som finns i varje landsting eller region. Nämnderna är oberoende instanser som ska underlätta kontakterna mellan patienter och vårdgivare, och hjälper patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

De kan ta emot skriftliga anmälningar men också muntliga förfrågningar, synpunkter, förslag och klagomål per telefon eller vid besök. Nämnderna “prickar” ingen och har inga disciplinära befogenheter utan arbetar som en rådgivande instans.

Besök landstingets/regionens hemsida eller ring dem för kontaktuppgifter till närmaste patient- eller förtroendenämnd. Kontaktuppgifter till din nämnd hittar du här.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). Deras mål är att förbättra patientsäkerheten i vården.

IVO utreder händelsen/händelserna och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. De bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen. De utreder som regel inte händelser som inträffade för mer än två år sedan. Läs mer på: www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/

​Din vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Läs mer på: www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmal-vardskada—lex-maria/

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

HSAN:s roll handlar om frågor om återkallande av legitimation, indragen förskrivningsrätt och prövotid. Frågorna prövas på anmälan av Inspektionen för vård och omsorg eller på ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan.

Från och med den 1 januari 2011 är HSAN inte behörig att utreda anmälningar från patienter eller närstående. Läs mer på: www.hsan.se/n-mndmyndigheter/hsan

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.