Försäkringsvillkor – Ansvarsförsäkring

Försäkringsvillkor – Ansvarsförsäkring

1. Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren* åtar sig gentemot försäkringstagaren** att vid skadeståndskrav med anledning av personskada som orsakats patient i direkt samband med sådan hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedriver i Sverige och som omfattas av gällande försäkringsavtal, att

  • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra försäkringstagarens talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som försäkringstagaren åsamkats eller ålagts att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan.
  • Betala det skadestånd som försäkringstagaren är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt.

Åtagandet gäller inte vid skadeståndskrav enligt produktansvarslagen.

2. Skadeståndskrav

Skadeståndskrav skall vidarebefordras till försäkringsgivaren snarast efter det försäkringstagaren erhållit kravet. Om kravet inte översänts till försäkringsgivaren inom sex månader efter det att försäkringstagaren fått kännedom om kravet är försäkringsgivaren fri från ansvarighet.

Gäller för skadeståndskrav som framställs mot försäkringstagaren från och med 2015-01-01:​

2a. Skadeståndskrav

Skadeståndskrav ska vidarebefordras till försäkringsgivaren snarast efter det försäkringstagaren mottagit kravet. Om kravet inte översänts till försäkringsgivaren inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd är försäkringsgivaren fri från ansvarighet.

3. Uppgörelse i godo

Om försäkringsgivaren så begär är försäkringstagaren skyldig att medverka till en uppgörelse i godo med den skadelidande. Försäkringstagaren har inte rätt att utan försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller betala ersättning. Iakttar försäkringstagaren inte av försäkringsgivaren lämnade föreskrifter är bolaget fritt från ansvar om inte kravet uppenbart var lagligen grundat.

Har försäkringsgivaren förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är bolaget fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen skada och att företa ytterligare utredning.

*Försäkringsgivare: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
**Försäkringstagare: Sveriges landsting och regioner.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.