Försäkringsvillkor – Behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård

Behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård

Ersättningsbestämmelserna i Försäkringsgivarens* försäkring vid utlandsvård bygger i allt väsentligt på patientskadelagens bestämmelser. Ett undantag är dock att rent psykiska skador inte ersätts.

1. Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren* åtar sig att utge behandlingsskadeersättning för kroppsskada som orsakas patient i direkt samband med hälso- och sjukvård som utförs vid vårdinstitution utanför Sveriges gränser endast under förutsättning att försäkringstagaren** remitterat patienten dit och svarar för vårdkostnaderna.

2. Behandlingsskadeersättning

Behandlingsskadeersättning lämnas för kroppsskada på patient i enlighet med bestämmelserna om patientskadeersättning enligt 6 och 7 §§ patientskadelagen.

3. Undantag

Utöver i 7 § patientskadelagen angivna undantag från rätten till patientskadeersättning gäller att behandlingsskadeersättning inte lämnas om skadan i annat fall än som sägs i 6 § första stycket punkt 4 samt i 6 § sista stycket patientskadelagen är orsakad av smitta som medfört infektion.

4. Hur bestäms behandlingsskadeersättning

4.1 Behandlingsskadeersättning bestäms enligt 8-11 §§ patientskadelagen med de begränsningar som här anges.

4.2 Behandlingsskadeersättning lämnas inte till den del den skadelidande har rätt till ersättning för kostnader och inkomstförlust från arbetsgivare eller genom försäkring tecknad av arbetsgivare eller annan enligt avtal med arbetsgivaren eller de anställda. Ersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har rätt till ersättning från allmän eller särskild försäkring som administreras av offentlig myndighet eller försäkringsgivare på uppdrag av stat, regionala eller lokala myndigheter eller enligt lag.

Behandlingsskadeersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund eller från försäkring som oberoende av aktsamhetskrav lämnar ersättning för ekonomisk och ideell skada. Detta gäller dock ej sådan ersättning för vilken Löf har rätt till återkrav.

Samordning sker ej i fråga om sådan ersättning som lämnas från försäkring som tecknas av och i sin helhet betalas av den skadelidande. Samordning sker dock alltid vad gäller ersättning som lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler och avser inkomstförlust eller kostnader.

5. Preskription

Den som vill kräva ersättning för behandlingsskada enligt detta villkor skall skriftligen anmäla detta till försäkringstagaren eller försäkringsgivaren inom tre år från det han fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från den tidpunkt då den åtgärd som orsakade skadan vidtogs.

6. Överlåtelse av skadestånd

Den som godtar erbjuden ersättning enligt detta försäkringsvillkor skall till Löf överlåta sin rätt till skadestånd av den som kan göras ansvarig för skadan.

7. Tvist

Tvist mellan försäkringsgivaren och den skadelidande avgörs av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

* Försäkringsgivare: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
** Försäkringstagare: Sveriges landsting och regioner.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.