Försäkringsvillkor – Patientförsäkring

Försäkringsvillkor – Patientförsäkring

​Patientskadelagens bestämmelser ska gälla i Försäkringsgivarens* patientförsäkring. Patientskadelagen (SFS 1996:799) trädde i kraft 1997-01-01. I lagen regleras rätten till patientskadeersättning och skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker sådan ersättning.

​1. Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren* åtar sig att enligt patientskadelagen (1996:799) lämna patientskadeersättning för personskada som orsakas patient i samband med av försäkringstagaren** i Sverige bedriven hälso- och sjukvård.

Försäkringen gäller enligt 12 § patientskadelagen även sådan hälso- och sjukvård som privat vårdgivare utför enligt avtal med försäkringstagaren samt hälso- och sjukvård som annan offentlig vårdgivare utför enligt avtal med försäkringstagaren. Med avtal avses uppdrag åt enskild vårdgivare att på entreprenad fullgöra vårduppgifter. Med sådant avtal likställes inte samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning.

Försäkringsgivarens åtagande gäller även hälso- och sjukvård som utförs av annan vårdgivare, under förutsättning att vården finansieras av försäkringstagaren och att avtal med eller remiss från försäkringstagaren föreligger.

1.1 Särskilda åtaganden

Försäkringsgivarens patientförsäkring gäller, med en utvidgning i förhållande till vad patientskadelagen föreskriver med undantag för 17 § andra stycket patientskadelagen, även för följande skadehändelser;

A) nervskada, som orsakats 2003-01-01 eller senare, vid någon av nedanstående åtgärder;

  1. läppbiopsi för diagnostisering av Sjögrens syndrom
  2. ledningsanestesi inför tandbehandling
  3. tand- och käkkirurgi

Åtagandet enligt punkten 3 gäller dock inte vid käkanomalikirurgi eller – vad gäller nervskada, som uppkommit vid förflyttning av nervus alveolaris inferior, orsakad 2007-01-01 eller senare.

En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att nervskadan medfört bestående fysisk funktionsnedsättning.

​B) oundviklig skada som orsakats av den behandling som donator genomgår för att kunna donera organ eller annat biologiskt material och där skadan inte är en nödvändig och naturlig följd av behandlingen.

2. Självrisk

Vid bestämmande av patientskadeersättning avräknas en självrisk*** som vid varje tidpunkt fastställs av Försäkringsgivaren.

​För den som avses i 2 § patientskadelagen ska vid patientskada avdrag inte göras med självrisk, förutsatt att

  • skadan har medfört sjukskrivning med minst halv arbetsoförmåga eller motsvarande nedsättning av kroppsfunktionerna eller
  • utredning eller behandling av skadan har medfört sjukvårdskostnader.

* Försäkringsgivare: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
** Försäkringstagare: Sveriges landsting och regioner.
*** För skador orsakade från och med 2008-07-01 tillämpas en självrisk på 5 % av det prisbasbelopp som gäller när skadan bekräftas av oss. Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning för patienter som fått ersättningen bestämd från och med 2018-01-01.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.