Så hanteras ditt ärende

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, samt röntgenbilder, operationsberättelse, med mera. Om vi måste beställa dessa handlingar behöver vi ditt skriftliga samtycke och fullmakt.

Utredning

När vi fått handlingarna utser vi en handläggare som ansvarar för den fortsatta utredningen av ditt ärende.

Under utredningen går vi igenom handlingarna. I många fall behövs samråd med en medicinsk rådgivare. Våra ställningstaganden baseras i första hand på den dokumentation som finns tillgänglig från vårdgivaren.

Beslut

När vi är klara med vår bedömning fattar vi ett beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte. Vår målsättning är att beslutet ska fattas inom sex månader, men förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en medicinsk rådgivare.

Ersättning

Skulle ditt ärende inte ersättas kommer orsaken till detta att framgå av vårt beslutsbrev. Ungefär 60 % av alla anmälningar som kommer in till Löf ersätts inte.

Om ärendet ska ersättas lämnar vi information om den fortsatta handläggningen. Bedömningen av vilken ersättning som ska lämnas kan ta olika lång tid beroende på patientskadans omfattning och kringliggande omständigheter − allt från några veckor till flera månader, ibland år.

Ersättning beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.  Läs mer om ersättningsregler.

Tystnadsplikt

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer. Undantag gäller då en myndighet på grund av lag har rätt att vända sig till oss och få upplysningar. Vårdgivaren får också en återkoppling för att kunna förbättra sin skadeförebyggande verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) eller fr.o.m. 25 maj 2018 Dataskyddförordningen (GDPR).

Löf har redan nu valt att införa anpassningar med anledning av GDPR. Vår första anpassning innebär att våra ärendenummer från och med nu består av sifferkombinationer som inte baseras på personnummer. Vid kontakt med oss kan du alltid ange ditt personnummer, men vi försöker minimera användandet av personnummer i vår korrespondens och ärendehantering.

På Löf registreras, behandlas och sparas de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna handlägga din skada. Personuppgifterna kan också komma att registreras, behandlas och sparas i forskningssyfte, samt användas i våra patientsäkerhetsprojekt, som syftar till att öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Detta förutsätter att du lämnat ditt samtycke till sådan behandling. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och av personer med särskild behörighet. Personuppgiftsansvarig är Löf.

Enligt PUL och GDPR har du rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat. Efter skriftlig ansökan har du rätt att få dessa uppgifter kostnadsfritt en gång per kalenderår. Du har också rätt att begära rättelse av felaktig uppgift.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.