Särskilt försäkringsåtagande – Hepatit C

Särskilt försäkringsåtagande avseende patienter som smittats med Hepatit C inom svensk sjukvård med smittoår till och med år 1991

​1. Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren* åtar sig att utge ersättning för Hepatit C smitta som överförts till patient i direkt samband med blodtransfusion inom sådan sjukvård som försäkringstagaren** bedriver i Sverige.

2. Ersättning

Ersättning lämnas om omständigheterna sammantaget ger stöd för att Hepatit C-smittan med övervägande sannolikhet har överförts genom att patienten fått blodtransfusion vid av försäkringstagaren bedriven sjukvård i Sverige. Patienten ska vara registrerad som smittbärare.

Ersättning lämnas i övrigt till patienter i vissa speciella vårdsituationer där studier visat en klart högre smittorisk och där omständigheterna sammantaget gör det klart mera sannolikt att smittan överförts vid av försäkringstagaren bedriven sjukvård i Sverige.

3. Undantag

  • Åtagandet gäller inte patient som har rätt till ersättning inom Patientförsäkringens ersättningsbestämmelser.
  • Åtagandet gäller inte patienter som smittats av Hepatit C via läkemedel.
  • Åtagandet gäller inte patienter som smittats av Hepatit C och erhållit skadeståndsrättslig ersättning från annat försäkringsbolag (tex trafikförsäkringsbolag, AFA)
  • Ersättning lämnas inte till anhöriga till patienter som avlidit, om ersättning krävts efter dödsfallet.
  • Åtagandet gäller inte patienter som smittats 1992 eller senare.

4. Medgivande från patient

För att ersättning ska kunna lämnas krävs att patienten medger att Försäkringsgivaren får ta del av uppgift om smittväg.

5. Ersättningsbelopp

  • Åtagandet gäller inte patienter som smittats 1992 eller senare.
  • Till patient som efter medicinsk bedömning är lämpad att genomgå behandling som inkluderat interferon: ersättning för sveda och värk under interferonbehandling upp till 120 veckor, 2.348 kr/månad (max 70.440 kr)
  • Till patient som har kvarstående kronisk Hepatit C vid kontroll efter interferonbehandling eller ej är lämpad för dylikt: engångsersättning för lyte och men och olägenheter i övrigt 58.707 kr
  • Till patient för vilken utredning visar att patienten har tydliga tecken på leverchirros: engångsersättning om 117.414 kr

Ovanstående ersättningsbelopp justeras vid varje årsskifte på basis av förändringen i prisbasbeloppet.

​6. Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning skall göras på särskild blankett som sänds till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Box 17830, 118 94 Stockholm. Endast sådan ansökan som är fullständigt ifylld och undertecknad av den smittade eller befullmäktigat ombud behandlas.

7. Överklagande

En särskild rådgivande Expertgrupp som utses av Försäkringsgivaren skall på begäran av den skadelidande eller Försäkringsgivaren avge yttrande. En sådan begäran ska ställas till Expertgruppen och ges in till Försäkringsgivaren inom sex månader från det att slutligt besked i ersättningsfrågan har lämnats.

Försäkringsgivarens slutliga besked med anledning av den rådgivande Expertgruppens yttrande kan inte överklagas.

* Försäkringsgivare: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
** Försäkringstagare: Sveriges landsting och regioner.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.