Våra projekt

Rekommendationer

Säker Traumavård

Nationella traumalarmskriterier

Våren 2016 bildades en nationell expertgrupp inom ramen för projektet Säker Traumavård med uppdraget att arbeta fram nya kriterier för traumalarm, baserade på bästa kända evidens. Kriterierna motsvarar prehospitala kriterier för vad ett multitrauma är och vilka som bör transporteras till ett traumacentrum respektive akutsjukhus.

Då landstingen är beslutande är larmkriterierna endast rådgivande, men utgör samtidigt inklusionskriterier i det svenska traumaregistret, SWETRAU. Genom att använda dessa kriterier förenklas således registrering och forskning, samtidigt som er verksamhet då arbetar efter bästa evidens på området. Kriterierna kan fritt integreras i era befintliga larmjournaler.

De nationella traumalarmskriterierna  har utvärderats vetenskapligt i en multicenterstudie. Resultatet publicerades i början av 2018 och finns att läsa här.

Material för utskrift

Kort – Säker Traumavård (pdf) – Fickkort för Nivå 1- och Nivå 2-larm.
Om ert sjukhus endast tillämpar en larmnivå gäller samtliga kriterier för utlösande av larm.

Poster i A4 (pdf)
Poster i A3 (pdf)
Poster i 70×100 cm (pdf)

Folder med kommentarer och förtydliganden kring expertgruppens ställningstaganden (pdf)

Nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning

Våren 2019 lanseras nyframtagna nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma. Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp, och förankrade i Säker Traumavårds styrgrupp. De bygger på de rekommendationer som använts i Norge sedan några år, men är utvecklade och mer uppdaterade avseende vetenskapligt underlag.

Då landets 21 regioner är beslutande avseende när och hur de ska införas, och då införandet kräver utbildningsinsatser både i prehospital verksamhet och på sjukhus, är det helt upp till respektive region att besluta om när rekommendationerna tas i bruk.

Löf kommer att under maj 2019 distribuera tryckta manualer och fickkort till landets regioner. Därefter finns material att ladda ner för utskrift och egen tryckning.

Tyvärr har Tryckfels-Nisse varit framme på de fickkort som distribuerats: i den nedre rutan över kriterierna ska det stå ”≥2 frakturer på långa rörben” samt ”Brännskada ≥18 % eller inhalationsskada”. Detta har korrigeras i den nedladdningsbara versionen nedan, och kommer att justeras vid nästa tryckning av fickkorten. Nya kort kommer dock inte att skickas ut nu.

Material för utskrift

Fickkort – Prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma (pdf)
Manual – tryckklar i A5-format (pdf)
Manual – A4-format för utskrift på skrivare (pdf)

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige