Nyheter

2015 års skadestatistik från Löf

Idag presenterade Löf skadestatistiken för år 2015

För patienter som vårdas av landstingen, regionerna eller av vårdgivare med landstingsavtal gäller patientförsäkring i Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Genom patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadas i vården.

Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte erhålla ersättning enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat.

År 2015 tog Löf emot 15 700 anmälningar. Det är en ökning med 9 % jämfört med 2014.

Ökningen bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2010/11. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen både inom vården och i samhället. Dessutom bedrivs mer vård i Sverige, vilket innebär att antalet vårdtillfällen har ökat de senaste åren.

I cirka 40 % av ärendena som beslutades 2015 beviljades patienten ersättning.

– Trenden som innebär att antalet ersatta skador inte ökar i samma takt som antalet anmälningar. Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården har blivit osäkrare, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf.

Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2015 betalades totalt 630 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.