Medicinsk forskning

Medicinsk forskning/klinisk prövning

Även då medicinska åtgärder vidtas i forskningssyfte kan skador uppstå och motivet för att ersätta sådana skador är lika starkt som för skador som drabbar patienter i vanlig mening.

Enligt patientskadelagen jämställs därför frivilliga försökspersoner med patienter.

För att Löfs försäkringsåtagande ska gälla krävs:
1. att den hälso- och sjukvård som ingår i forskningsstudien bedrivs *) av landstinget/regionen och
2. att patienten lämnat ett skriftligt s.k. informerat samtycke till deltagandet i forskningen.

*) Med bedrivs avses att den hälso- och sjukvård som ingår i forskningsstudien måste utföras av personal som omfattas av 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen, inom ramen för dennes anställning vid landstinget/regionen.

Utbildning

Löf ger ett flertal olika utbildningar och kurser för olika grupper.

Skadestatistik

Läs mer om Löfs skadestatistik