Skadestatistik

Återföring av skadestatistik

Löf återför uppgifter om beslutade skadeanmälningar till vårdgivarna i syfte att lära av skadorna, och förhindra att de inträffar igen.

Vår statistik bygger på patienternas egna rapporter om vad som har hänt och är oberoende av vårdpersonalens rapportering. Volymen av anmälda och utredda skador är större än något annat system i Sverige, och ger en bra överblick av inträffade skador inom svensk sjukvård.

​Skadestatistik 2015

År 2015 tog Löf emot 15 700 anmälningar. Det är en ökning med 9 % jämfört med 2014.

Ökningen bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2010/11. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen både inom vården och i samhället. Dessutom bedrivs mer vård i Sverige, vilket innebär att antalet vårdtillfällen har ökat de senaste åren.

I cirka 40 % av ärendena som beslutades 2015 beviljades patienten ersättning. Därmed fortsätter den trend som innebär att antalet ersatta skador inte ökar i samma takt som antalet anmälningar. Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården har blivit osäkrare.

Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2015 betalades totalt 630 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.

Ersatta skador 2015 på nationell nivå

Upplysningar lämnas av:

Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 08-551 011 75, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se

Säker Bukkirurgi

Nu finns presentationerna från symposiet ute på hemsidan

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.