Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Om du har frågor om ditt ärende

Om du har frågor om handläggningen eller beslut som fattats i ditt ärende kontakta i första hand din handläggare. Ofta kan handläggaren reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd.

Klagomål eller synpunkter på hanteringen av ditt ärende

Är du inte nöjd med något i hanteringen av ditt ärende eller hur du blivit bemött kan du kontakta klagomålsfunktionen hos oss (e-post: klagomalsfunktionen@lof.se eller telefon: 08-551 010 00). Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Om du har synpunkter eller klagomål på Klagomålsfunktionens hantering eller bemötande (ej beslut) kan du kontakta klagomålsansvarig på e-post klagomalsansvarig@lof.se.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Ett samtal kan ofta reda ut eventuella missförstånd.

Om vi försökt lösa problemen tillsammans och du fortfarande inte är nöjd med den bedömning vi har gjort av ditt skadeärende, har du möjlighet få ditt ärende omprövat av klagomålsfunktionen (e-post: klagomalsfunktionen@lof.se eller telefon: 08-551 010 00).

Patientskadenämnden

Du kan också begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndsprövningen är kostnadsfri. Nämndens yttrande är rådgivande och nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Patientskadenämnden är en oberoende nämnd där sex av sju ledamöter är utsedda av regeringen.

Läs mer om Patientskadenämnden på: www.patientskadenamnden.se

Du kan begära nämndsprövning inom sex månader från det att du fick del av det slutliga beskedet. I vissa fall har du längre tid på dig.  För ytterligare information kan du kontakta din handläggare.

Begäran om nämndsprövning skickas till:
Patientskadenämnden
Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

När en kund överklagar ett ärende till Patientskadenämnden handläggs detta av klagomålsfunktionen som går igenom ärendet på nytt och sammanställer en promemoria. Det är en skriftlig sammanställning av ärendet tillsammans med allt underlag som ska sändas till nämnden.

Innan ärendet skickas till nämnden får kunden ta del av underlaget och har då möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter och underlag. Nytillkomna uppgifter kan innebära att ärendet utreds vidare på klagomålsfunktionen. I det fall vårt ställningstagande kvarstår sänds ärendet till Patientskadenämnden för prövning.

Domstol

Du har också möjlighet att föra ärendet till allmän domstol. Om tvisten gäller rätten till patientskadeersättning ska talan väckas mot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Talan ska väckas inom sex månader från det att du fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet. I vissa fall har du längre tid på dig.

Väljer du att vända dig till domstol bör du först anlita advokat eller annat ombud. Kostnaderna för biträde av advokat eller annat ombud omfattas inte av patientförsäkringen. Du bör undersöka möjligheterna att få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader genom rättsskyddsförsäkringen. Närmare upplysningar om omfattningen av rättsskyddet lämnas av det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Vägledning i försäkringsfrågor

Vill du ha vägledning i försäkringsfrågor kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon  0200 22 58 00 eller besöka deras webbplats: www.konsumenternas.se. Vägledningen är kostnadsfri.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.