HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbete

Vårt skadeförebyggande arbete

Löf driver i samarbete med olika yrkesorganisationer flera patientsäkerhetsprojekt. Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och att sprida goda exempel och bästa praxis. Löfs roll är att stödja projekten administrativt och ekonomiskt medan yrkesorganisationerna står för det medicinska innehållet.

Säker-modellen

Flera av projekten genomförs med en projektmetod som vi kallar Säker-modellen. Grundtanken är icke-normerande självvärdering följd av extern granskning, åtgärdsöverenskommelse och uppföljning. Projektprocessen inleds med att den medverkande verksamheten gör en självvärdering genom att besvara ett frågeformulär. Ett granskningsteam går därefter igenom självvärderingen och gör ett platsbesök. Granskarna är representanter från respektive yrkesorganisation som samverkar i projektet. Granskningsteamet sammanställer verksamhetens styrkor och förbättringsområden i en rapport. Tillsammans sluts en överenskommelse om förbättringsåtgärder som följs upp efter cirka sex månader.

Våra Säker-projekt:

Stödmaterial och verktyg

Vi driver också mindre omfattande projekt, som till exempel införande av ”tidig varnings-systemet” NEWS2 i svensk sjukvård och Checklista för säker kirurgi. Dessa projekt är mindre omfattande än Säker-projekten, men drivs också i samarbete med professionella organisationer.