HemPatientSå hanteras ditt ärende

Så hanteras ditt ärende

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, och ibland även röntgenbilder och operationsberättelse. För att kunna beställa dessa handlingar från aktuella vårdgivare behöver vi ditt skriftliga samtycke och fullmakt.

Utredning

Vår utredning baseras i första hand på den dokumentation som vi inhämtat från aktuella vårdgivare. I de flesta fall behöver vi också inhämta ett utlåtande från en extern medicinsk rådgivare. Handläggningstiden varierar beroende på utredningens komplexitet.

Beslut

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte.

Ersättning

En tredjedel av alla anmälningar som kommer in till Löf ersätts.

Om du har rätt till ersättning lämnar vi information om den fortsatta handläggningen. Bedömningen av vilken ersättning som ska lämnas kan ta olika lång tid beroende på patientskadans omfattning och kringliggande omständigheter − allt från några veckor till flera månader, ibland år.

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer om ersättning

Exempel på hur skador som anmäls till Löf utreds

Här finns exempel på hur skaderegleringsprocessen kan se ut för olika typer av skador

Tystnadsplikt

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar därför inte ut uppgifter som rör enskilda personer. Undantag gäller då en myndighet på grund av lag har rätt att vända sig till oss och få upplysningar. Om du samtyckt till det får vårdgivaren en återkoppling för att kunna förbättra sin skadeförebyggande verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen (GDPR).

Läs mer om Löfs hantering av personuppgifter.