HemPatientFrågor och svar

Frågor och svar

FAQ – Vanliga frågor och svar om Löf och patientförsäkring

Vad är Löf?

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkringsbolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till de patienter som drabbats av en undvikbar skada i samband med vård och behandling samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna.

Läs mer om Löf.

Vem finansierar verksamheten?

Löf finansieras och ägs av Sveriges regioner.

Vad är en patientskada?

En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso-, sjuk- och tandvården.

Vad kan jag anmäla till Löf?

Om du drabbas av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Utredningen och bedömningen görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

Läs mer om försäkringen.

Kan jag anmäla en skada som uppkommit efter en vaccination?

Om skadan tros bero på handhavandefel under vaccinationstillfället kan du göra en anmälan till Löf.

Om skadan tros bero på vaccinet som du vaccinerats med rekommenderas du ta kontakt med Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer om försäkringen.

Kan jag anmäla skador som har inträffat hos en privat vårdgivare?

Privatpraktiserande läkare utan vårdavtal med någon region, privatpraktiserande tandläkare samt kommunala vårdgivare har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till, kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Om jag är missnöjd med vårdens bemötande och resurser, kan jag anmäla det till Löf?

Frågor som rör till exempel bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen. Dessa frågor kan du exempelvis ta upp med regionens patientnämnd.

Läs mer om andra sätt att få hjälp.

Hur gör jag en anmälan?

Om du har drabbats av en undvikbar skada och har e-legitimation (BankID) kan du anmäla en skada, och därefter följa ditt ärende via Mina sidor.

Observera att du endast kan göra en digital anmälan om skadan avser dig själv.

Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) får du istället skicka in en skadeanmälan via vanlig post. Fyll gärna i skadeanmälan på vår hemsida som du sedan skriver ut, skriver under och postar till oss. Vi kan också skicka ut en skadeanmälningsblankett som du fyller i och returnerar till oss.

Läs mer om att anmäla en skada.

Vad ska jag tänka på om jag vill anmäla en skada digitalt?

 • För att anmäla en skada digitalt behöver du ha en e-legitimation (BankID).
 • Du kan bara anmäla skador som gäller dig personligen.
 • Om du gör en digital anmälan kommer vår kommunikation med dig ske via e-post och Mina sidor.
 • Var gärna förberedd innan du påbörjar din skadeanmälan. I din anmälan kommer du behöva fylla i:
  • uppgifter om varför du sökte vård från början och vilket datum du anser att skadan inträffade/började,
  • vilka vårdgivare inklusive klinik/mottagning du haft kontakt med samt kontaktuppgifter till dem,
  • en kort beskrivning av skadan och skadans förlopp,
  • om du varit sjukskriven och om du idag är återställd.

  Om du är inaktiv i 60 minuter försvinner din session av säkerhetsskäl och du kommer förlora de uppgifter du fyllt i.

Hur fungerar Mina sidor?

För att kunna använda Mina sidor krävs att du har en e-legitimation.

Läs mer om Mina sidor.

Om du har problem med att logga in kan du läsa mer på den här sidan.

Hur gör jag om jag ska anmäla en skada som drabbat någon annan än mig själv?

Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) kan du inte göra det digitalt.

Vårdnadshavare

Anmälan för omyndig görs av vårdnadshavaren via Skadeanmälningsblankett för omyndig.

I min roll som vårdnadshavare/förälder vill jag göra en anmälan.

Ombud

Om du som ombud gör en skadeanmälan krävs det att en fullmakt för ombud fylls i och bifogas anmälan.

I min roll som ombud vill jag göra en anmälan.

Dödsbo

Om en patientskada anmäls där patienten avlidit behöver vi en fullmakt för dödsbo, för den person som företräder dödsboet (samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten) och som sköter kontakten med oss. Vi behöver också ett ”dödsfallsintyg och släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten.

I min roll som dödsbodelägare vill jag göra en anmälan.

Vad menar vi med vårdgivare?

Med vårdgivare menar vi t.ex. vilket sjukhus, vårdcentral eller folktandvård du varit i kontakt med. Vi behöver inte namnet på den läkare eller tandläkare du träffat.

För att kunna utreda ditt ärende måste vi få veta vilka vårdgivare inklusive klinik/mottagning du haft kontakt med. Har du behandlats eller undersökts på flera kliniker för den skada du anmäler, behöver vi veta det också. Observera att samtliga vårdgivare som du haft kontakt med måste läggas in. Löf har inte automatiskt tillgång till dina journaler och medicinska handlingar.

Behöver jag skicka in mina journaler?

Nej, det behöver du inte göra. Vid behov beställer vi journaler och medicinska handlingar från dina vårdgivare.

Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar. Det är därför viktig att du lämnar in samtycke och även namn och adressuppgifter till aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Hur stor blir en eventuell ersättning?

Om din skada bedöms undvikbar är det skadans konsekvenser som avgör ersättningens storlek. Vi följer de normer som gäller inom skadeståndsrätt och domstolspraxis och vid skaderegleringen tillämpas ersättningstabeller som är framtagna av Trafikskadenämnden.

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer om vilken typ av ersättning som kan lämnas.

Hur lång tid tar det att få ett första beslut?

Patientförsäkringen skiljer sig från andra skadeförsäkringar då utredningen är komplex. Hur lång tid det tar att få ett första beslut varierar och påverkas av flera faktorer, såsom omfattningen av utredningsunderlaget och om flera medicinska områden är berörda.

Hur lång tid tar det att få ersättning?

Om ärendet är ersättningsbart lämnar vi information om den fortsatta handläggningen. Bedömningen av vilken ersättning som ska lämnas kan ta olika lång tid beroende på skadans omfattning och kringliggande omständigheter. Ersättning lämnas baserat på tillgängliga uppgifter.

Hur många anmälningar får ni in per år? Hur många får ersättning?

År 2023 tog Löf emot nästan 21 700 anmälningar och i cirka 36 % av de ärenden som beslutades erhöll patienten ersättning. Löfs skadestatistik publiceras i februari/mars varje år.

Läs mer om vår skadestatistik. 

Vad har den medicinske rådgivaren för roll?

För att kunna bedöma om en ersättningsbar patientskada föreligger rådfrågar vi vanligtvis medicinska rådgivare, det vill säga sakkunniga läkare inom berört område. De får ta del av din anmälan och den medicinska utredning som finns i ditt ärende. Dessa rådgivare är fristående, de har inte varit inblandade i din behandling och är inte heller verksamma på den klinik som du behandlats på. Rådgivarnas roll är att göra en objektiv medicinsk bedömning utifrån de regelverk som finns. De lyder under särskilda etiska riktlinjer som antagits av vår styrelse och Försäkringsläkarföreningen.

Arbetar ni under sekretess?

Vi handlägger ditt ärende under sekretess och lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer. Undantag gäller när en myndighet med stöd av lag har rätt att vända sig till oss och få upplysningar.

Kan jag få utdrag om vilka datauppgifter ni lagrat om mig?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt de underlag vi utgått ifrån för att komma till beslut i ditt ärende, ett så kallat registerutdrag.

Läs mer om hur Löf hanterar personuppgifter och hur du kan begära ett registerutdrag.

Varför rapporterar Löf in Arbetsgivardeklaration till Skatteverket?

Alla företag och organisationer är skyldiga att lämna arbetsgivardeklaration (AGI) till Skatteverket samt redovisa skattepliktiga ersättningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare. Detta görs varje månad.

Läs mer om AGI på Skatteverkets hemsida.

Vad gör jag om jag inte blir nöjd med beslutet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få en närmare förklaring till beslut i ditt ärende. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära intern omprövning av Löfs klagomålsfunktion, begära ett rådgivande yttrande av Patientskadenämnden eller vända dig till allmän domstol. Läs mer om hur du går tillväga om du inte är nöjd.

Gäller patientförsäkringen mig som försöksperson?

Patientförsäkringen gäller för dig som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning inom regionfinansierad vård om skriftligt informerat samtycke till deltagandet i forskningen finns.

Gäller patientförsäkringen mig som donator eller blodgivare?

Patientförsäkringen gäller även för dig som ger blod eller donerar organ inom regionfinansierad vård.

Vad gäller vid utlandsvård?

Vid vård i andra länder gäller respektive lands egna system för patientskador. Patientförsäkringen ersätter endast patientskador vid utlandsvård om försäkringstagaren, Sveriges regioner, remitterat/hänvisat dig för vård och svarar för vårdkostnaderna. Läs mer om försäkringsvillkoren vid utlandsvård.

Vad är självrisk?

Självrisken är bestämd i patientskadelagen. Enligt patientskadelagen ska en självrisk dras från den patientskadeersättning som betalas ut till patient som drabbats av en ersättningsbar patientskada inom hälso-, sjuk- och tandvård.

Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning för patienter som fått ersättningen bestämd från och med 2018-01-01.

Avdragen självrisk före 2018-01-01 kan ej återbetalas.