HemPatientFAQ

FAQ

Vanliga frågor och svar

Vad är en patientskada?

En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Hur gör jag en anmälan?

Om du har e-legitimation (BankID) kan du lätt anmäla en patientskada via vår hemsida, och du kan därefter följa ditt ärende via vår webbtjänst Mina sidor.

Observera att du bara kan anmäla en skada som drabbat dig själv digitalt via vår hemsida. Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) får du istället skicka in en skadeanmälan via vanlig post. Fyll gärna i skadeanmälan på vår hemsida som du sedan skriver ut, skriver under och postar till oss. Vi kan också skicka ut en skadeanmälningsblankett som du fyller i och returnerar till oss.

Observera att om du gör en skadeanmälan via en pappersblankett kan du inte följa ärendet via Mina sidor.

Läs mer om att anmäla en skada.

Hur fungerar er webbtjänst?

För att kunna använda webbtjänsten Mina Sidor krävs att du har en e-legitimation. För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder.

Läs mer om Mina sidor.

Om du har problem med att logga in kan du läsa mer på den här sidan.

Hur gör jag om jag ska anmäla en skada som drabbat någon annan än mig själv?

Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) kan du inte göra det digitalt på  vår hemsida. Ladda istället ner en skadeanmälningsblankett för att anmäla en sådan skada.

Vårdnadshavare

Normalt ska anmälan för omyndig göras av vårdnadshavaren via Skadeanmälningsblankett för omyndig .

Ombud

Om du som ombud gör en skadeanmälan krävs det att en fullmakt för ombud fylls i och bifogas anmälan.

Dödsbo

Om en patientskada anmäls där patienten avlidit behöver vi en fullmakt för dödsbo, för den person som företräder dödsboet (samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten) och som sköter kontakterna med oss. Vi behöver också ett ”dödsfallsintyg och släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten.

Läs mer om dödsbo.

Hur fyller jag i skadeanmälningsblanketten?

Alla blanketter finns i pdf-format och går att fylla i direkt på datorn. Spara ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och skicka in till oss via vanlig post: Löf, Box 17830, 118 94 Stockholm.

Observera att fält som är markerade med röd stjärna är obligatoriska fält. Säkerställ gärna att alla uppgifter som efterfrågas är ifyllda för att inte behöva komplettera dessa i efterhand.

I skadeanmälan ska du skriva:

  • dina personuppgifter
  • varför du sökte vård från början och vilket datum du anser att skadan inträffade/började
  • vilka vårdgivare inkl. avdelning/klinik du uppsökt (observera att vi måste få veta samtliga vårdgivare som du haft kontakt med)
  • en kort beskrivning av personskadan
  • en kort beskrivning av skadans vårdförlopp.

Kom ihåg att underteckna skadeanmälan innan du skickar in den. En skadeanmälan som skickas in utan underskrift kan inte behandlas.

Vad menar vi med vårdgivare?

Med vårdgivare menar vi t.ex. vilket sjukhus, vårdcentral eller folktandvård du varit i kontakt med. Vi behöver inte namnet på den läkare eller tandläkare du träffat.

För att kunna utreda ditt ärende måste vi få veta vilka vårdgivare inklusive klinik/mottagning du haft kontakt med. Har du behandlats eller undersökts på flera kliniker för den skada du anmäler, behöver vi veta det också. Observera att samtliga vårdgivare som du haft kontakt med måste läggas in.

Vi måste veta vilka vårdgivare som du uppsökt så att vi vet varifrån vi kan begära in journaler.

Behöver jag skicka in mina journaler?

Nej, det behöver du inte göra. Vid behov beställer vi journaler och medicinska handlingar från dina vårdgivare.

Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar. Det är därför viktig att du lämnar in samtycke och även namn och adressuppgifter till aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Vad är självrisk?

Självrisken är bestämd i patientskadelagen. Enligt patientskadelagen ska en självrisk dras från den patientskadeersättning som betalas ut till patient som drabbats av en ersättningsbar patientskada inom hälso-, sjuk- och tandvård.

Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning för patienter som fått ersättningen bestämd från och med 2018-01-01.

Avdragen självrisk före 2018-01-01 kan ej återbetalas.

Hur stor blir ersättningen?

Denna fråga kan inte besvaras generellt. Det är skadans konsekvenser för just dig som avgör ersättningens storlek. Vi följer de normer som gäller inom skadeståndsrätt och domstolspraxis. Vid skaderegleringen tillämpas ersättningstabeller som är antagna av Trafikskadenämnden.

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Hur lång tid tar utredningen?

Vår målsättning är att beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte ska fattas inom fem månader, men förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en extern medicinsk rådgivare. För närvarande har vi något längre handläggningstider än vanligt. Ärendet kan också vara komplicerat och därför ta längre tid att utreda. Drar utredningen ut på tiden håller vi dig informerad.

Om patientskadan ska ersättas lämnar vi information om den fortsatta handläggningen. Bedömningen av vilken ersättning som ska lämnas kan ta olika lång tid beroende på skadans omfattning och kringliggande omständigheter, allt från några veckor till flera månader, ibland år.

Hur många anmälningar får ni in per år?

Det varierar lite, men under 2021 kom det in ca 18 700 anmälningar.

Hur många får ersättning?

Cirka 40 % av anmälningarna leder till ersättning.

Vem finansierar verksamheten?

Löf finansieras och ägs av Sveriges regioner.

Vad har den medicinske rådgivaren för roll?

Vi anlitar externa medicinska rådgivare inom många olika medicinska specialiteter. Vi rådfrågar dessa specialister när det behövs. De får ta del av din anmälan och den medicinska utredning som finns i ditt ärende. Dessa rådgivare är helt fristående, de har inte varit inblandade i din behandling och är inte heller verksamma på den klinik som du behandlats på. Rådgivarnas roll är att göra en objektiv medicinsk bedömning utifrån de regelverk som finns. De lyder under särskilda etiska riktlinjer som antagits av vår styrelse och Försäkringsläkarföreningen. Detsamma gäller också för rådgivande tandläkare.

Arbetar ni under sekretess?

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer. Undantag gäller då en myndighet på grund av lag har rätt att vända sig till oss och få upplysningar.

Kan jag få utdrag om vilka datauppgifter ni lagrat om mig?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Läs mer om hur Löf hanterar personuppgifter och hur du kan begära ett registerutdrag.

Varför rapporterar Löf in Arbetsgivardeklaration till Skatteverket?

Alla företag och organisationer är skyldiga att lämna arbetsgivardeklaration (AGI) till Skatteverket samt redovisa  skattepliktiga ersättningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare. Detta görs varje månad.

Läs mer om AGI på Skatteverkets hemsida.

Vad gör jag om jag inte blir nöjd med beslutet?

Ibland kommer vi inte överens. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få en närmare förklaring till beslutet. Om du fortfarande inte är nöjd med vårt beslut finns möjligheten att få ärendet prövat av Patientskadenämnden eller domstol. Läs mer om hur du går tillväga om du inte är nöjd.

Vad är skillnaden mellan att vända sig till Löf eller att gå till domstol?

Gör du en anmälan direkt till Löf kan ärendet sakprövas direkt. Vi gör en bedömning om ersättning kan lämnas enligt patientskadelagens regler. Handläggningen hos oss är kostnadsfri för dig. Om du går till domstol får du betala rättegångskostnaderna om du förlorar. Du kan vända dig till domstol om du inte är nöjd med det beslut vi fattat i ditt ärende. Läs mer om hur du går tillväga om du inte är nöjd.

Gäller patientförsäkringen mig som försöksperson?

Patientförsäkringen gäller för dig som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning om skriftligt informerat samtycke till deltagandet i forskningen finns.

Gäller patientförsäkringen mig som donator eller blodgivare?

Patientförsäkringen gäller även för dig som ger blod eller donerar organ.

Vad gäller vid utlandsvård?

Vid vård i andra länder gäller respektive lands egna system för patientskador. Patientförsäkringen ersätter endast patientskador vid utlandsvård om försäkringstagaren, Sveriges regioner, remitterat/hänvisat dig för vård och svarar för vårdkostnaderna. Läs mer om försäkringsvillkoren vid utlandsvård.