HemPatientFrågor och svar

Frågor och svar

FAQ – Vanliga frågor och svar om Löf och patientförsäkring

Vad är Löf?

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna.

Läs mer om Löf.

Vem finansierar verksamheten?

Löf finansieras och ägs av Sveriges regioner.

Vad är en patientskada?

En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso-, sjuk- och tandvården.

Vad kan jag anmäla till Löf?

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos oss.

Utredningen och bedömningen av anmälningar som kommer in till Löf görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

Läs mer om försäkringen.

Kan jag anmäla en skada som uppkommit efter en vaccination?

Om skadan tros bero på vaccinet som du vaccinerats med rekommenderas du ta kontakt med Läkemedelsförsäkringen.

Om skadan tros bero på handhavandefel under vaccinationstillfället kan du göra en anmälan till Löf.

Vi ser för närvarande ett ökat antal skadeanmälningar med anledning av besvär till följd av vaccination. För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade. För att kunna utreda om rätt till ersättning föreligger begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare du haft kontakt med. Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar och det är därför viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Läs mer om försäkringen.

Om jag har varit hos privat vårdgivare, kan jag anmäla den skadan till Löf?

Privatpraktiserande läkare utan vårdavtal med någon region, privatpraktiserande tandläkare samt kommunala vårdgivare har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till, kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Om jag är missnöjd med vården, kan jag anmäla det till Löf?

Frågor som rör till exempel bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen. Dessa frågor kan du exempelvis ta upp med regionens patientnämnd.

Läs mer om andra sätt att få hjälp.

Hur gör jag en anmälan?

Om du har e-legitimation (BankID) kan du lätt anmäla en patientskada via vår hemsida, och du kan därefter följa ditt ärende via vår webbtjänst Mina sidor.

Observera att du bara kan anmäla en skada som drabbat dig själv digitalt via vår hemsida. Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) får du istället skicka in en skadeanmälan via vanlig post. Fyll gärna i skadeanmälan på vår hemsida som du sedan skriver ut, skriver under och postar till oss. Vi kan också skicka ut en skadeanmälningsblankett som du fyller i och returnerar till oss.

Observera att om du gör en skadeanmälan via en pappersblankett kan du inte följa ärendet via Mina sidor.

Läs mer om att anmäla en skada.

Vad ska jag tänka på om jag vill anmäla en skada digitalt via er hemsida?

 • För att anmäla en skada digitalt behöver du ha en e-legitimation (BankID).
 • Du kan bara anmäla skador som gäller dig personligen.
 • Om du gör en digital anmälan kommer vår kommunikation med dig ske via e-post och vår webbtjänst Mina sidor.
 • Var gärna förberedd innan du påbörjar din skadeanmälan. I din anmälan kommer du behöva fylla i:
  • uppgifter om varför du sökte vård från början och vilket datum du anser att skadan inträffade/började,
  • vilka vårdgivare inklusive klinik/mottagning du haft kontakt med samt kontaktuppgifter till dem,
  • en kort beskrivning av skadan och skadans förlopp,
  • om du varit sjukskriven och om du idag är återställd.

  Om du är inaktiv i 60 minuter försvinner din session av säkerhetsskäl och du kommer förlora de uppgifter du fyllt i.

Hur fungerar er webbtjänst?

För att kunna använda webbtjänsten Mina Sidor krävs att du har en e-legitimation. För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder.

Läs mer om Mina sidor.

Om du har problem med att logga in kan du läsa mer på den här sidan.

Hur gör jag om jag ska anmäla en skada som drabbat någon annan än mig själv?

Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) kan du inte göra det digitalt på  vår hemsida.

Vårdnadshavare

Normalt ska anmälan för omyndig göras av vårdnadshavaren via Skadeanmälningsblankett för omyndig.

I min roll som vårdnadshavare/förälder vill jag göra en anmälan.

Ombud

Om du som ombud gör en skadeanmälan krävs det att en fullmakt för ombud fylls i och bifogas anmälan.

I min roll som ombud vill jag göra en anmälan.

Dödsbo

Om en patientskada anmäls där patienten avlidit behöver vi en fullmakt för dödsbo, för den person som företräder dödsboet (samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten) och som sköter kontakterna med oss. Vi behöver också ett ”dödsfallsintyg och släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten.

I min roll som dödsbodelägare vill jag göra en anmälan.

Vad menar vi med vårdgivare?

Med vårdgivare menar vi t.ex. vilket sjukhus, vårdcentral eller folktandvård du varit i kontakt med. Vi behöver inte namnet på den läkare eller tandläkare du träffat.

För att kunna utreda ditt ärende måste vi få veta vilka vårdgivare inklusive klinik/mottagning du haft kontakt med. Har du behandlats eller undersökts på flera kliniker för den skada du anmäler, behöver vi veta det också. Observera att samtliga vårdgivare som du haft kontakt med måste läggas in.

Vi måste veta vilka vårdgivare som du uppsökt så att vi vet varifrån vi kan begära in journaler. Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar och det är därför viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Behöver jag skicka in mina journaler?

Nej, det behöver du inte göra. Vid behov beställer vi journaler och medicinska handlingar från dina vårdgivare.

Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar. Det är därför viktig att du lämnar in samtycke och även namn och adressuppgifter till aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Hur stor blir ersättningen?

Denna fråga kan inte besvaras generellt. Det är skadans konsekvenser för just dig som avgör ersättningens storlek. Vi följer de normer som gäller inom skadeståndsrätt och domstolspraxis. Vid skaderegleringen tillämpas ersättningstabeller som är antagna av Trafikskadenämnden.

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer om vilken typ av ersättning som kan lämnas.

Hur lång tid tar utredningen?

Förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en extern medicinsk rådgivare. Ärendet kan också vara komplicerat och därför ta längre tid att utreda. Drar utredningen ut på tiden håller vi dig informerad.

Om patientskadan ska ersättas lämnar vi information om den fortsatta handläggningen. Bedömningen av vilken ersättning som ska lämnas kan ta olika lång tid beroende på skadans omfattning och kringliggande omständigheter, allt från några veckor till flera månader, ibland år.

För närvarande har vi längre handläggningstider än vanligt.

Hur många anmälningar får ni in per år? Hur många får ersättning?

År 2023 tog Löf emot nästan 21 700 anmälningar och i cirka 36 % av de ärenden som beslutades erhöll patienten ersättning. Löfs skadestatistik publiceras i februari/mars varje år.

Läs mer om vår skadestatistik. 

Vad har den medicinske rådgivaren för roll?

Vi anlitar externa medicinska rådgivare inom många olika medicinska specialiteter. Vi rådfrågar dessa specialister när det behövs. De får ta del av din anmälan och den medicinska utredning som finns i ditt ärende. Dessa rådgivare är helt fristående, de har inte varit inblandade i din behandling och är inte heller verksamma på den klinik som du behandlats på. Rådgivarnas roll är att göra en objektiv medicinsk bedömning utifrån de regelverk som finns. De lyder under särskilda etiska riktlinjer som antagits av vår styrelse och Försäkringsläkarföreningen. Detsamma gäller också för rådgivande tandläkare.

Arbetar ni under sekretess?

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer. Undantag gäller då en myndighet på grund av lag har rätt att vända sig till oss och få upplysningar.

Kan jag få utdrag om vilka datauppgifter ni lagrat om mig?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Läs mer om hur Löf hanterar personuppgifter och hur du kan begära ett registerutdrag.

Varför rapporterar Löf in Arbetsgivardeklaration till Skatteverket?

Alla företag och organisationer är skyldiga att lämna arbetsgivardeklaration (AGI) till Skatteverket samt redovisa  skattepliktiga ersättningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare. Detta görs varje månad.

Läs mer om AGI på Skatteverkets hemsida.

Vad gör jag om jag inte blir nöjd med beslutet?

Ibland kommer vi inte överens. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få en närmare förklaring till beslutet. Om du fortfarande inte är nöjd med vårt beslut finns möjligheten att få ärendet prövat av Patientskadenämnden eller domstol. Läs mer om hur du går tillväga om du inte är nöjd.

Vad är skillnaden mellan att vända sig till Löf eller att gå till domstol?

Gör du en anmälan direkt till Löf kan ärendet sakprövas direkt. Vi gör en bedömning om ersättning kan lämnas enligt patientskadelagens regler. Handläggningen hos oss är kostnadsfri för dig. Om du går till domstol får du betala rättegångskostnaderna om du förlorar. Du kan vända dig till domstol om du inte är nöjd med det beslut vi fattat i ditt ärende. Läs mer om hur du går tillväga om du inte är nöjd.

Gäller patientförsäkringen mig som försöksperson?

Patientförsäkringen gäller för dig som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning om skriftligt informerat samtycke till deltagandet i forskningen finns.

Gäller patientförsäkringen mig som donator eller blodgivare?

Patientförsäkringen gäller även för dig som ger blod eller donerar organ.

Vad gäller vid utlandsvård?

Vid vård i andra länder gäller respektive lands egna system för patientskador. Patientförsäkringen ersätter endast patientskador vid utlandsvård om försäkringstagaren, Sveriges regioner, remitterat/hänvisat dig för vård och svarar för vårdkostnaderna. Läs mer om försäkringsvillkoren vid utlandsvård.

Vad är självrisk?

Självrisken är bestämd i patientskadelagen. Enligt patientskadelagen ska en självrisk dras från den patientskadeersättning som betalas ut till patient som drabbats av en ersättningsbar patientskada inom hälso-, sjuk- och tandvård.

Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning för patienter som fått ersättningen bestämd från och med 2018-01-01.

Avdragen självrisk före 2018-01-01 kan ej återbetalas.