HemPatientLag och villkor

Lag och villkor

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av en undvikbar skada i samband med hälso-,  sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning.

För den som vårdas inom regionfinansierad sjuk- och tandvård finns en patientförsäkring hos oss: Löf – en patientförsäkring för alla. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och den som är patient är automatiskt försäkrad via sin vårdgivare.

Anmälningar till Löf utreds och bedöms enligt Patientskadelagen och de ersättningsbestämmelser och villkor som vid varje tidpunkt gäller i patientförsäkringen.

Patientskadelagen

Sammandrag om vad Patientskadelagen innebär.

Se hela lagtexten, Patientskadelagen (1996:799), på Riksdagens webbplats

Försäkringsvillkor

Sedan patientförsäkringen startade år 1975 har försäkringsvillkoren ändrats ett antal gånger. Tidpunkten när skadan orsakas är avgörande för vilka ersättningsbestämmelser och villkor i försäkringen som skall gälla vid bedömningen av skadan.

Försäkringsgivaren* åtar sig att utreda och reglera de skadehändelser som omfattas av gällande avtal med Försäkringstagaren ** och vid var tid gällande villkor för följande försäkringar:

* Försäkringsgivare: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf)
** Försäkringstagare: Sveriges regioner

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs mer om Löfs hantering av personuppgifter.

Andra lagar som kan vara av intresse