HemPatientLag och villkorFörsäkringsvillkor Läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

Försäkringsvillkor Läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

Försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

Villkoren gäller från 2023-01-01

1        Försäkringsgivare

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, org.nr. 516401–8557 är försäkringsgivare för denna försäkring enligt huvudavtal och dessa villkor.

2        Försäkringsåtagande

För denna försäkring gäller patientskadelagen med undantag av 6 §, 7 § andra punkten och 17 § andra stycket och 17 a § patientskadelagen (1996:799) även för följande skadehändelse:

Personskada på patient som vid tidpunkten för förskrivning av läkemedlet var över arton (18) år och där Läkemedelsförsäkringen inte lämnat ersättning för skadan på grund av att skadan kan antas ha sin upprinnelse i en generell rekommendation från myndighet eller hälso- och sjukvård om användning av läkemedel utanför godkänd indikation.

Rätt till ersättning är dock utesluten i det fall Läkemedelsverket funnit att det föreligger en positiv risk/nytta balans av aktuellt läkemedel.

3        Definition av läkemedel

Med läkemedel enligt denna försäkring förstås sådan för människa avsedd vara på vilken läkemedelslagen (2015:315) är tillämplig.

4       Ersättning

Ersättning enligt denna försäkring lämnas för personskada på patient under förutsättning att nedanstående fyra (4) punkter är uppfyllda

  • skadan har med övervägande sannolikhet orsakats genom medicinering eller annan användning av läkemedel,
  • läkemedlet har utlämnats eller förordnats inom hälso- eller sjukvård,
  • den inträffade skadan står i missförhållande till den förväntade nyttan av behandlingen, och
  • skadan till sin art eller svårhetsgrad är sådan att den inte rimligen kunnat förutses.

Bedömningen enligt punkt c ovan ska innefatta en avvägning mellan å ena sidan skadans omfattning och å andra sidan arten och svårhetsgraden av det som behandlingen avsett att påvisa, bota, lindra eller förebygga, om behandlingen inte satts in.

Bedömningen enligt punkt d ovan ska ske med utgångspunkt från vad en erfaren yrkesutövare på området kunnat förutse och efter vad som framgår av läkemedlets förpackning och bipacksedel. Hänsyn ska även tas till den skadades allmänna hälsotillstånd.

5        Undantag

Denna försäkring omfattar inte

  • sjukdom eller annan skada som beror på utebliven eller nedsatt effekt hos läkemedlet,
  • läkemedelsberoende,
  • skada som uppkommit vid sysselsättning som är olämplig med hänsyn till åsyftad eller förutsedd verkan hos läkemedlet,
  • skada som i annat fall uppkommit genom att den skadade använt läkemedlet på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt,
  • skada orsakad genom medicinering eller annan användning av läkemedel i klinisk prövning av läkemedel, och/eller
  • skada orsakad av naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel.

6       Preskription

Utöver vad patientskadelagen anger ska en anmälan alltid prövas av försäkringsgivaren om den inkommer inom ett (1) år från det att patienten fått del av Läkemedelsförsäkringens slutliga ställningstagande enligt ovan.

7        Överprövning

Försäkringsgivaren ska utse en särskild utsedd villkorsnämnd dit patient, annan skadelidande eller försäkringsgivare kan vända sig och begära ett rådgivande yttrande i tvistiga eller principiella frågor som uppstått under handläggningen av en anmäld skada.

En begäran om nämndens yttrande ska påkallas skriftligen inom ett (1) år från försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i frågan. En prövning i nämnden ska vara kostnadsfri för patienten eller annan skadelidande.

8       Tvist

Om tvist kvarstår efter överprövning eller om överprövning inte begärs enligt punkten 7 ovan ska tvisten prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.