HemPatientsäkerhetVarför arbeta skadeförebyggande

Varför arbeta skadeförebyggande

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det gör vi genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella yrkesorganisationer i deras pågående arbete för en säkrare vård.

Det finns flera skäl för att arbeta med patientsäkerhet

Det viktigaste skälet är etiskt och humanitärt. Det är inte acceptabelt att patienter skadas i vården om detta är undvikbart. Vi har därför en skyldighet att arbeta för att minska onödigt lidande och försämrad livskvalitet. Ett annat viktigt skäl är arbetsmiljön, eftersom medarbetare i vården som varit delaktiga i en situation som lett till undvikbar skada bär med sig vetskapen om detta under lång tid. Även ekonomiska skäl finns då det krävs extra resurser för att behandla patienter som drabbats av en vårdskada. Dessutom belastas samhällets välfärdssystem med kostnader för dem som skadats i vården.

Vårt skadeförebyggande arbete

Skadeanmälningar utgör grunden för Löfs skadestatistik. Vi väljer att rikta våra insatser inom områden där vi bedömer att inga eller för små insatser görs. Vi strävar efter att vara tidigt ute, till exempel genom att fånga upp internationella initiativ och anpassa dessa till svenska förhållanden. Vi driver en omfattande utbildningsverksamhet och stödjer forskning i ämnet patientsäkerhet.

Löf är med i nätverket Samverkan för Säker Vård som består av de största och viktigaste organisationerna inom svensk sjukvård: Sveriges Kommuner och Regioner, Löf, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svensk Sjuksköterskeförening, FAMNA, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Sveriges Tandläkarförbund, Dietisternas Riksförbund och Svenska Läkaresällskapet. Syftet är att ta nationella initiativ för säkrare hälso-, tand- och sjukvård samt omsorg.