HemPatientOm försäkringen

Om försäkringen

Om du drabbats av en undvikbar personskada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Löf försäkrar all regionfinansierad vård och som patient är du automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Anmälningar till Löf

Utredningen och bedömningen av anmälningar till Löf görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för de besvär du anser att skadan har orsakat. Besvären måste också finnas dokumenterade. Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och det är därför viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in handlingar.

Skadan måste anmälas i tid

Skador orsakade fr.o.m. 2015-01-01:

Du måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Skador orsakade t.o.m. 2014-12-31:

Du måste anmäla en skada inom tre år från det att du fick kännedom om att skadan är objektivt märkbar, att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt vilken försäkringsgivare ersättningskravet ska ställas till. Det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

Kort om patientförsäkringen

Du kan få ersättning

 • för undvikbara skador som orsakats samband med hälso-, sjuk- eller tandvård
 • för skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning
 • för skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos
 • om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion
 • för vissa olycksfallsskador
 • för skador som orsakats av felmedicinering.

Läs mer om vad försäkringen gäller för

Du får inte ersättning

 • för skador eller komplikationer som inte kunnat undvikas
 • om skadan anmäls för sent
 • för förlust av personliga ägodelar
 • om en infektion orsakats av dina egna bakterier eller om den sjukdom du behandlades för var allvarligare än infektionen
 • om du fått biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt
 • för skador som uppstått vid korrekt behandling av direkt livshotande tillstånd.

Läs mer om vad försäkringen inte gäller för

 

Läs mer om Löf