EN PATIENT- FÖRSÄKRING FÖR ALLA

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in ca 17 900 anmälningar och ca 40 % av anmälningarna ersätts.

Läs mer

Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Anmäl din skada digitalt eller fyll i en skadeanmälningsblankett.

Läs mer

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer
Människor som arbetar på kontor

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, bland annat röntgenbilder och operationsberättelse.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Om Mina sidor

På vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben. För att logga in behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Observera att du via Mina sidor endast kan anmäla en skada som drabbat dig själv.

Läs mer

Idag, 10 september, är det den internationella suicidpreventiva dagen. Löf driver projektet Säker Suicidprevention i samarbete med flera yrkesorganisationer och ideella organisationer. Syftet är att förebygga självmord och upprepade självmordsförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet. Läs mer om projektet Säker Suicidprevention

Läs mer

På Löfs bolagsstämma den 10 juni 2020 valdes Catrina Ingelstam in i Löfs styrelse – Vi är mycket glada att få in Catrina Ingelstam i Löfs styrelse. Hon kommer att bidra med sin kompetens och stärka styrelsen med den erfarenhet hon har inom försäkringssektorn, säger Jerker Swanstein, Löfs styrelseordförande. Catrina Ingelstam är civilekonom och har […]

Läs mer

Löf har publicerat en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare inom gynekologi och obstetrik. Sista dag att lämna anbud är 2020-05-28. Läs mer om vår upphandling

Läs mer