EN PATIENT- FÖRSÄKRING FÖR ALLA

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in ca 17 900 anmälningar och ca 40 % av anmälningarna ersätts.

Läs mer

Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Anmäl din skada digitalt eller fyll i en skadeanmälningsblankett.

Läs mer

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer
Människor som arbetar på kontor

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, bland annat röntgenbilder och operationsberättelse.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Om Mina sidor

På vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben. För att logga in behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Observera att du via Mina sidor endast kan anmäla en skada som drabbat dig själv.

Läs mer

Nu gör vi en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare, inom området gynekologi och obstetrik samt inom geriatrik. Sista dag att lämna anbud är 2021-02-15. Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i […]

Läs mer

Idag den 21 december lanseras nya nationella rekommendationer för trakeotomi* för patienter med covid-19. – Det är mycket tillfredsställande att Löf i samarbete med professionen kan möjliggöra att denna information finns tillgänglig för hela Sveriges sjukvård i den ansträngda period vi befinner oss i. Vår förhoppning att detta ska kunna leda till en säkrare vård, […]

Läs mer

Med anledning av att landstingen har omvandlats till regioner beslutades det på Löfs senaste bolagsstämma att Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag juridiska namn blir Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.  På bolagsstämman den 10 juni 2020 fattades ett beslut om en ny bolagsordning vilket bland annat innebär att Löfs juridiska namn blir Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Detta har nu […]

Läs mer