HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker Suicidprevention

Säker Suicidprevention

Grönt blad

Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige. Vi vet att tidigare suicidförsök och psykisk ohälsa är de enskilt viktigaste riskfaktorerna för fullbordat suicid. Det finns alltså starka skäl till att arbeta intensivt för att de som överlever ett suicidförsök inte ska upprepa försöket. Vi vet också att vården efter suicidförsök varierar stort över landet. Undersökningar visar att 300 suicid skulle kunna undvikas varje år om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst som de län som har lägst. Vi vill genom detta projekt förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

I januari 2017 bildades en styrgrupp och den första pilotomgången genomfördes under hösten 2017. Projektet planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige.

Projektet Säker Suicidprevention genomförs i samverkan mellan:

Svenska Psykiatriska Föreningen, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor,  Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Suicide Zero, Mind, Spes, Hjärnkoll och Löf.
Länkar

Vill du vara med som granskare?

Vill du medverka som granskare i Säker Suicidprevention?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. Teamet består av cirka fem personer med olika professioner och erfarenhet. Det är respektive yrkesorganisation som utser sina granskare till projektet, men du är även välkommen att skicka din intresseanmälan till ssp@lof.se. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: ssp@lof.se

 

Loggor Säker Suicidprevention