HemPatientOm försäkringenVad gäller försäkringen för?

Vad gäller försäkringen för?

Om du drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För dig som vårdats inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos oss: Löf – en patientförsäkring för alla. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och du som är patient är automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Om skadan hade kunnat undvikas

För att ersättning ska kunna lämnas måste skadan ha varit möjlig att undvika.

All sjukvårdsbehandling innebär en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation, räcker inte för att få ersättning.

​Materialskada

Om din skada orsakats av fel på, eller felaktig hantering av apparater, instrument eller andra hjälpmedel som används inom sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning.

​Felaktig eller försenad diagnos

Om en diagnos försenats kan du få ersättning om förseningen orsakat att du blivit sämre än om diagnosen ställts i tid.

Infektioner

Vid operationer finns alltid en risk för infektioner. Ersättning kan lämnas om smittämnet överförts i samband med vård och behandling. Däremot lämnas inte ersättning om infektionen orsakats av dina egna bakterier eller om du behandlades för ett livshotande tillstånd.

Olycksfall

Ersättning kan lämnas om patientskadan orsakats av ett olycksfall i samband med sjuk- eller tandvård, under en sjuktransport eller på grund av skada på vårdlokaler eller utrustning. Du får normalt inte ersättning om du exempelvis snubblar på väg till toaletten eller liknande.

Felmedicinering

Om patientskadan beror på att ett läkemedel som ordinerats på ett felaktigt sätt kan du ha rätt till ersättning.

Biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt kan anmälas till Läkemedelsförsäkringen.

Vad gäller försäkringen inte för och andra sätt att få hjälp

Läs mer om försäkringen under följande länkar:

Vad gäller försäkringen inte för?

Andra sätt att få hjälp