HemPatientOm försäkringenVad gäller försäkringen för?

Vad gäller försäkringen för?

Om du drabbats av en undvikbar personskada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Löf försäkrar all regionfinansierad vård och som patient är du automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Om skadan hade kunnat undvikas

För att ersättning ska kunna lämnas måste skadan ha varit möjlig att undvika.

All sjuk- och tandvårdsbehandling innebär en risk för skador. Vissa skador uppkommer trots att vården givits enligt gällande normer. Dessa skador betraktas normalt sett inte som undvikbara och ersätts inte genom patientförsäkringen. Andra skador kan uppkomma till följd av att vården inte har utförts enligt gällande normer. Denna typ av skador betraktas normalt som undvikbara och kan ersättas om de har medfört en personskada.

Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation, räcker inte för att få ersättning.

​Materialskada

Om din skada orsakats av fel på, eller felaktig hantering av apparater, instrument eller andra hjälpmedel som används inom sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning.

​Felaktig eller försenad diagnos

Om en diagnos försenats kan du få ersättning om förseningen medfört att du blivit sämre än om diagnosen ställts i rätt tid. Vid utredning av dessa skador är det inte möjligt att använda ett facitresonemang. Vid utredningen utgår man från vad som kunnat upptäckas vid det aktuella vårdtillfället. Att det sedan visat sig att diagnosen var fel är inte tillräckligt för rätt till ersättning.

Infektioner

Vid operationer finns alltid en risk för infektioner. Ersättning kan lämnas om smittämnet överförts i samband med vård och behandling. Däremot lämnas inte ersättning om infektionen orsakats av dina egna bakterier eller om du behandlades för ett livshotande tillstånd.

Olycksfall

Ersättning kan lämnas om skadan orsakats av ett olycksfall i samband med sjuk- eller tandvård, under en sjuktransport eller på grund av skada på vårdlokaler eller utrustning. Du får normalt inte ersättning om du exempelvis snubblar på väg till toaletten eller liknande.

Felmedicinering

Om skadan beror på att ett läkemedel som ordinerats på ett felaktigt sätt kan du ha rätt till ersättning.

Biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt kan anmälas till Läkemedelsförsäkringen.

Vad gäller försäkringen inte för och andra sätt att få hjälp

Läs mer om försäkringen under följande länkar:

Vad gäller försäkringen inte för?

Andra sätt att få hjälp