HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker Sepsisvård

Säker Sepsisvård

Bakterier

Varje år insjuknar cirka 70 000 vuxna svenskar i allvarlig sepsis. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning för sepsis har en 30-dagarsmortalitet på cirka 30 procent. Tidig diagnos och tidigt insatt behandling är av avgörande vikt för utgången vid sepsis. Under 2018 infördes nya kriterier för sepsis (Sepsis-3) och dessutom infördes bedömningsskalan NEWS-2 nationellt, vilken är särskilt inriktad på att tidigt kunna identifiera patienter med misstänkt sepsis.

Säker Sepsisvård syftar till att minska fördröjning av diagnos och behandling vid sepsis, och därigenom förbättra prognos och resultat vid sepsis.

En styrgrupp för projektet bildades i februari 2018 och den första pilotomgången genomfördes under hösten 2018. Projektet har återupptagits efter pandemin och planerar att fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige.

Projektet Säker Sepsisvård genomförs i samverkan mellan

Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor, Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Akutsjukvård, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svenska Barnläkarföreningen, Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Intensivvårdsregistret och Löf.
Länkar

Vill du medverka som granskare i Säker Sepsisvård?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. Teamet består av cirka fem personer med olika professioner och erfarenhet. Det är respektive yrkesorganisation som utser sina granskare till projektet, men du är även välkommen att skicka din intresseanmälan till saker.sepsis@lof.se. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.sepsis@lof.se

Loggor Säker Sepsisvård