HemPatientOm du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Om du har frågor om ditt ärende

Om du har frågor om handläggningen eller beslut som fattats i ditt ärende kontakta i första hand din handläggare. Ofta kan handläggaren reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Ett samtal kan ofta reda ut eventuella missförstånd.

Om vi försökt lösa problemen tillsammans och du fortfarande inte är nöjd med den bedömning vi har gjort av ditt ärende, har du möjlighet att begära ett yttrande från Patientskadenämnden eller få ditt ärende omprövat av Löfs klagomålsfunktion.

Intern omprövning

Löfs klagomålsfunktion kan ompröva beslutet. Om du inte är nöjd med Löfs beslut kan du begära att Klagomålsfunktionen ska göra en intern omprövning. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat hos Klagomålsfunktionen. När du begär omprövning ska du skriftligen och kortfattat ange skälen till detta.

Du skickar din begäran om intern omprövning till:

Intern omprövning
Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

Alternativt kan du skicka den till oss via e-post: klagomalsfunktionen@lof.se.

Ange “Intern omprövning” i ämnesraden. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer så att vi kan koppla din begäran om intern omprövning till rätt ärende.

Patientskadenämnden

Du kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndsprövningen är kostnadsfri. Nämndens yttrande är rådgivande och nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Patientskadenämnden är en oberoende nämnd där sex av sju ledamöter är utsedda av regeringen.

Besök Patientskadenämndens webbplats

Du kan begära nämndsprövning inom sex månader från det att du fick del av det slutliga beskedet. I vissa fall har du längre tid på dig.  För ytterligare information kan du kontakta din handläggare.

Begäran om nämndsprövning skickas till:

Patientskadenämnden
Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

När en kund överklagar ett ärende till Patientskadenämnden handläggs detta av Löfs klagomålsfunktion som går igenom ärendet på nytt och sammanställer en promemoria. Det är en skriftlig sammanställning av ärendet tillsammans med allt underlag som ska sändas till nämnden.

Innan ärendet skickas till nämnden får kunden ta del av underlaget och har då möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter och underlag. Nytillkomna uppgifter kan innebära att ärendet utreds vidare på klagomålsfunktionen. I det fall vårt ställningstagande kvarstår sänds ärendet till Patientskadenämnden för prövning.

Domstol

Du kan också få din tvist prövad av tingsrätten. Talan ska då väckas mot Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) som är ansvarig försäkringsgivare. Du skickar din stämningsansökan till tingsrätten. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Om du väljer att vända dig till tingsrätten bör du först anlita en advokat eller ett annat lämpligt ombud.

Om du efter prövning i domstol fortfarande är missnöjd har du inte möjlighet att begära intern omprövning hos Löf eller prövning i Patientskadenämnden.

Klagomål eller synpunkter på hanteringen av ditt ärende

Om du inte är nöjd med något i hanteringen av ditt ärende eller hur du blivit bemött kan du kontakta klagomålsfunktionen hos oss på Löf.
Du kan antingen höra av dig via e-post till klagomalsfunktionen@lof.se eller telefon: 08-551 010 00.

Om du har synpunkter eller klagomål på Klagomålsfunktionens hantering eller bemötande (ej beslut) kan du kontakta klagomålsansvarig på e-post: klagomalsansvarig@lof.se.

Vägledning i försäkringsfrågor

Vill du ha vägledning i försäkringsfrågor, exempelvis hjälp med att förstå ditt beslut, kan du besöka Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Vägledningen är kostnadsfri. De har inte möjlighet att besvara frågor kopplade till den medicinska bedömningen och kan heller inte företräda dig om du vill överklaga ditt beslut.