HemPatientOm du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Om du har frågor om ditt ärende

Om du har frågor om handläggningen eller beslut som fattats i ditt ärende kontakta i första hand din handläggare. Ofta kan handläggaren reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Ett samtal kan ofta reda ut eventuella missförstånd.

Om vi försökt lösa problemen tillsammans och du fortfarande inte är nöjd med den bedömning vi har gjort av ditt ärende, har du möjlighet att få ditt ärende omprövat av Löfs klagomålsfunktion eller begära ett yttrande från Patientskadenämnden.

Intern omprövning

Om du inte är nöjd med Löfs beslut kan du begära att Klagomålsfunktionen ska göra en intern omprövning. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat hos Klagomålsfunktionen. När du begär omprövning ska du skriftligen och kortfattat ange skälen till detta. Skriv tydligt i brevet att du önskar en intern omprövning.

Du skickar din begäran om intern omprövning via Mina Sidor (gå in på ditt ärende i Mina sidor för att skicka ett meddelande) eller via post till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Om du efter intern omprövning fortfarande är missnöjd med Löfs beslut har du möjlighet att begära ett yttrande från Patientskadenämnden eller få din tvist prövad i domstol.

Patientskadenämnden

Du kan begära att Patientskadenämnden ska lämna ett rådgivande yttrande. Patientskadenämnden är en oberoende nämnd och det kostar ingenting att få sitt ärende prövat hos Patientskadenämnden. När du begär ett rådgivande yttrande ska du skriftligen och kortfattat ange skälen till detta. Skriv tydligt i brevet att du önskar patientskadenämndens yttrande.

Du skickar din begäran om ett rådgivande yttrande via Mina Sidor (gå in på ditt ärende i Mina sidor för att skicka ett meddelande) eller via post till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Patientskadenämnden har sju ledamöter. Sex av dessa är utsedda av regeringen. Tre av dem företräder patientintressen, en har medicinsk sakkunskap och en har särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Ordföranden är en lagfaren domare.

Patientförsäkringsföreningen utser en ledamot som är väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare.

Om du efter Patientskadenämndens prövning fortfarande är missnöjd har du inte möjlighet att begära intern omprövning hos Löf. Du kan däremot få din tvist prövad i domstol.

Du kan läsa mer om Patientskadenämnden på deras hemsida: www.patientskadenamnden.se

Domstol

Du kan också få din tvist prövad av tingsrätten. Talan ska då väckas mot Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) som är ansvarig försäkringsgivare med följande uppgifter: Org.nr. 516401-8557, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Box 38069, 100 64 Stockholm. Du skickar din stämningsansökan till tingsrätten. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Om du väljer att vända dig till tingsrätten bör du först anlita en advokat eller ett annat lämpligt ombud.

Om du efter prövning i domstol fortfarande är missnöjd har du inte möjlighet att begära intern omprövning hos Löf eller prövning i Patientskadenämnden.

Övrig överprövning

I vissa fall kan Patientskadenämnden inte pröva ditt ärende. Du kan då istället begära att Löfs villkorsnämnd ska lämna ett rådgivande yttrande. Se bilagan som följde med ditt beslutsbrev för att se vad som gäller i ditt ärende.

Preskription

Efter en viss tid upphör rätten att få sitt ärende prövat på nytt. Vad gäller tidsfrister hänvisar vi till bilagan som följde med ditt beslutsbrev. Du kan även kontakta din handläggare eller Löfs Klagomålsfunktion för mer information.

Om du saknar tillgång till Mina sidor

Om du saknar tillgång till Mina sidor kan du istället skicka din begäran om prövning via e-post till klagomalsfunktionen@lof.se. Det är viktigt att du i ämnesraden anger om du begär en intern omprövning, Patientskadenämndens yttrande eller yttrande från Löfs villkorsnämnd. Kom också ihåg att ange ditt ärendenummer.

Observera att det med e-post alltid finns en risk för att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Vi avråder därför från att skicka personuppgifter via e-post.

Klagomål eller synpunkter på hanteringen av ditt ärende

Om du inte är nöjd med något i hanteringen av ditt ärende eller hur du blivit bemött kan du kontakta klagomålsfunktionen hos oss på Löf.
Du kan antingen höra av dig via e-post klagomalsfunktionen@lof.se eller telefon: 08-551 010 00

Om du har synpunkter eller klagomål på Klagomålsfunktionens hantering eller bemötande (ej beslut) kan du kontakta klagomålsansvarig på e-post: klagomalsansvarig@lof.se

Vägledning i försäkringsfrågor

Vill du ha vägledning i försäkringsfrågor, exempelvis hjälp med att förstå ditt beslut, kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Besök konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Vägledningen är kostnadsfri. Konsumenternas Försäkringsbyrå har inte möjlighet att besvara frågor kopplade till den medicinska bedömningen och kan heller inte företräda dig om du vill överklaga ditt beslut.