HemPatientsäkerhetForskning

Forskning

Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet, både i form av ekonomiskt stöd, men också med vetenskaplig kompetens. I första hand stödjer vi forskning med koppling till våra Säker-projekt, men också helt nya områden kan komma ifråga.

Samarbete med nationella kvalitetsregister – Löf samarbetar med flera nationella kvalitetsregister i övergripande syfte att öka säkerheten och kvaliteten i svensk sjukvård.

Vetenskapliga studier av skadeanmälningar – Löfs skadestatistik används för detaljstudier av vissa ingrepp och behandlingar i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom skador, samt att föreslå åtgärder hur skadorna kan undvikas.