HemPatientAndra sätt att få hjälp

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här nedan får du information om andra kontaktvägar.

Privat vård

Privatpraktiserande tandläkare eller läkare utan entreprenadavtal med regionen samt kommunala vårdgivare, har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Om patientskadan har föregåtts av trafikolycka

Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag. Genom trafikförsäkringen kan den som har råkat ut för en patientskada som föregåtts av trafikolycka normalt få ersättning enligt trafikskadelagen.

Om patientskadan har föregåtts av arbetsskada

Vid en patientskada som inträffat under vård av en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Om skadan beror på läkemedelsbiverkan

Kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Om vårdgivaren saknar patientförsäkring

Patientförsäkringsföreningen hanterar patientskador orsakade av oförsäkrade vårdgivare.

Läs mer om Patientförsäkringsföreningen, PFF

Klagomål på vården

Kontakta vårdgivaren

Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål ska du först kontakta den vårdpersonal som undersökt eller behandlat dig. Du kan också kontakta chefen för enheten om du inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring, eller om du inte tycker att kontakten med personalen fungerar. Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Detta kan du göra muntligt eller skriftligt genom brev eller via e-post.

Patientnämnden kan hjälpa dig

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården. Hos patientnämnden kan du också få hjälp med att få dina klagomål besvarade.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till för klagomål mot hälso- och sjukvården kan det vara bra att först rådgöra med patientnämnden om vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Det gäller också frågor om ekonomisk ersättning.

Patientnämnden besvarar frågor som rör i stort sett all offentlig hälso-, sjuk- och tandvård:

  • regionens hälso- och sjukvård,
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden,
  • privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun,
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • Folktandvården och den tandvård som regionen finansierar.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

  • information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso-, sjuk- och tandvården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet
  • att rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter.

Kontaktuppgifter till din patientnämnd hittar du här.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av vårdgivaren, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till IVO. Det kan till exempel vara om vårdgivarens verksamhet inte finns kvar, eller om du av säkerhetsskäl inte kan kontakta vårdgivaren.

IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). Deras mål är att förbättra patientsäkerheten i vården.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. IVO ska också utreda vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen.

De utreder som regel inte händelser som inträffade för mer än två år sedan.

​Din vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Läs mer om IVO