HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteHändelseanalys

Händelseanalys

Utredning allvarlig vårdskada / händelseanalys

Metoden händelseanalys kan komplettera en utredning av vårdskada och förbättra förutsättningarna för lärande. Händelseanalyser syftar till att på ett strukturerat sätt identifiera och analysera vad som skett, detta för att kunna föreslå effektiva åtgärder för att förhindra att det som skett upprepas.

Löf har hösten 2023 tagit över ansvaret för materialet från SKR. Texter är i sak oförändrade, men har inför nyutgivning redigerats för att vara aktuella.

Material

Filmer

Checklistor

Mallar