HemPatientLag och villkorFörsäkringsvillkor Patientförsäkring

Försäkringsvillkor Patientförsäkring

Villkoren gäller från 2022-01-01

1        Försäkringsgivare

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, org.nr. 516401-8557, är försäkringsgivare för patientförsäkring enligt huvudavtal och dessa villkor.

2        Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren åtar sig att i enlighet med vid var tid gällande patientskadelag (1996:799) lämna patientskadeersättning för personskada som orsakas patient i samband med av försäkringstagaren* i Sverige bedriven hälso- och sjukvård med nedan angivna tillägg och undantag.

Försäkringen gäller enligt vid var tid gällande 12 § patientskadelagen (1996:799) även sådan hälso- och sjukvård som privat vårdgivare utför under förutsättning att vården finansieras av försäkringstagaren och att avtal eller remiss från försäkringstagaren föreligger.

Försäkringen gäller även sådan hälso- och sjukvård som annan offentlig vårdgivare utför under förutsättning att vården finansieras av försäkringstagaren och att avtal eller remiss från försäkringstagaren föreligger.

Med avtal avses uppdrag åt enskild vårdgivare att på entreprenad fullgöra vårduppgifter.

Med avtal avses dock inte samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651).

För det fall vården bedrivs av en sammanslutning av olika offentliga aktörer omfattas endast de vårdtillfällen som utförs på försäkringstagarens uppdrag.

3       Självrisk

Försäkringsgivaren jämkar självrisken** enligt vid var tid gällande 9 § patientskadelagen (1996:799) till noll kronor. Jämkning av självrisk gäller för försäkringsersättning som bestämts från och med 2018-01-01.

4        Särskilda försäkringsåtaganden/tillägg till patientförsäkringen

4.1        Särskilt försäkringsåtagande avseende nervskador

Med undantag för vid var tid gällande 17 § andra stycket och 17 a § patientskadelagen (1996:799) gäller försäkringsgivarens patientförsäkring, med utvidgning av vad patientskadelagen föreskriver, även för följande skadehändelser.

Nervskada som orsakats från och med 2003-01-01 vid någon av nedanstående åtgärder:

  • läppbiopsi för diagnostisering av Sjögrens syndrom
  • ledningsanestesi inför tandbehandling, eller
  • tand- och käkkirurgi1.

En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att nervskadan uppstått som en direkt följd av ingreppet och medfört bestående fysisk funktionsnedsättning2.

1. Med tand- och käkkirurgi avses sådan kirurgisk behandling som har ett direkt samband med tänder eller käkben.
2. Med funktionsnedsättning avses sådant bestående men som graderas till minst en (1) procents medicinsk invaliditet.

4.1.1         Undantag för nervskada vid tand- och käkkirurgi från och med 2007-01-01

Åtagandet för nervskador vid tand- och käkkirurgi enligt ovan omfattar inte nervskador till följd av käkanomalikirurgi orsakade från och med 2007-01-01.

Åtagandet för nervskador vid tand- och käkkirurgi enligt ovan omfattar inte heller nervskador till följd av förflyttning av nervus alveolaris inferior orsakade från och med 2007-01-01.

4.2       Särskilt försäkringsåtagande avseende skador vid donation

Med undantag för vid var tid gällande 17 § andra stycket och 17 a § patientskadelagen (1996:799) gäller försäkringsgivarens patientförsäkring, med utvidgning av vad patientskadelagen föreskriver, även för följande skadehändelser.

Personskada som orsakats av den behandling som donator genomgår för att kunna donera organ eller annat biologiskt material.

En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att skadan inte är en nödvändig och naturlig följd av behandlingen.

4.3       Överprövning i ärenden som avser de särskilda försäkringsåtagandena för nervskador och skador vid donation

Försäkringsgivaren ska utse en särskild utsedd villkorsnämnd dit patient, annan skadelidande eller försäkringsgivare kan vända sig och begära ett rådgivande yttrande i tvistiga eller principiella frågor som uppstått under handläggningen av en anmäld skada enligt de särskilda försäkringsåtagandena för nervskador och skador vid donation.

En begäran om nämndens yttrande ska påkallas skriftligen inom ett (1) år från försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i frågan. En prövning i nämnden ska vara kostnadsfri för patienten och annan skadelidande.

 

* Försäkringstagare: Sveriges regioner

** För skador orsakade från och med 2008-07-01 tillämpas en självrisk på 5 % av det prisbasbelopp som gäller när skadan bekräftas av oss. Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning för patienter som fått ersättningen bestämd från och med 2018-01-01.