HemPatientLag och villkorFörsäkringsvillkor Behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård

Försäkringsvillkor Behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård

Villkoren gäller från 2022-01-01

1        Försäkringsgivare

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, org.nr. 516401-8557, är försäkringsgivare för denna försäkring enligt huvudavtal och dessa villkor.

2        Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren åtar sig att utge behandlingsskadeersättning för kroppsskada som orsakas patient i direkt samband med hälso- och sjukvård som utförs vid vårdinstitution utanför Sveriges gränser under förutsättning att försäkringstagaren* remitterat patienten dit och ansvarar för vårdkostnaderna.

Försäkringen omfattar inte psykiska skador, om inte den psykiska skadan är en följd av en kroppsskada orsakad enligt ovan.

3        Behandlingsskadeersättning

Behandlingsskadeersättning lämnas för kroppsskada på patient i enlighet med bestämmelserna om patientskadeersättning enligt vid var tid gällande 6 § patientskadelagen (1996:799).

Behandlingsskadeersättning bestäms enligt vid var tid gällande 8, 10–11 §§ patientskadelagen (1996:799)

För rätt till behandlingsskadeersättning krävs att patienten överlåter sin rätt till skadestånd från den som kan antas vara vållande till skadan till försäkringsgivaren.

3.1        Undantag från rätten till behandlingsskadeersättning

Behandlingsskadeersättning lämnas inte om förutsättningarna vid var tid gällande 7 § patientskadelagen (1996:799) är uppfyllda.

Behandlingsskadeersättning lämnas inte för infektion på annan grund än vid var tid gällande 6 § första stycket punkten 4 och 6 § sista stycket patientskadelagen (1996:799).

Behandlingsskadeersättning lämnas inte till den del patient eller skadelidande har rätt till ersättning

  • för kostnader och inkomstförlust från arbetsgivare eller genom försäkring tecknad av arbetsgivare eller annan enligt avtal med arbetsgivaren eller de anställda,
  • från allmän eller särskild försäkring som administreras av offentlig myndighet eller försäkringsgivare på uppdrag av stat, regionala eller lokala myndigheter eller enligt lag,
  • från försäkring som oberoende av aktsamhetskrav lämnar ersättning för ekonomisk och ideell skada.

4       Preskription

4.1        För skador orsakade till och med 2018-12-31

Den som vill kräva ersättning för behandlingsskada enligt dessa villkor ska skriftligen anmäla detta till försäkringstagaren eller försäkringsgivaren inom tre (3) år från det att han fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio (10) år från den tidpunkt då den åtgärd som orsakade skadan vidtogs.

4.2       För skador orsakade från och med 2019-01-01

Rätten till ersättning för behandlingsskada preskriberas enligt vid var tid gällande 23 – 25 §§ patientskadelagen (1996:799).

5        Överprövning

Försäkringsgivaren ska utse en särskild utsedd villkorsnämnd dit patient, annan skadelidande eller försäkringsgivare kan vända sig och begära ett rådgivande yttrande i tvistiga eller principiella frågor som uppstått under handläggningen av en anmäld skada.

En begäran om nämndens yttrande ska påkallas skriftligen inom ett (1) år från försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i frågan. En prövning i nämnden ska vara kostnadsfri för patienten eller annan skadelidande.

6       Tvist

Om tvist kvarstår efter överprövning eller om överprövning inte begärs enligt punkten 5 ovan ska tvisten prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

*Försäkringstagare: Sveriges regioner