HemPatientLag och villkorFörsäkringsvillkor Ansvarsförsäkring

Försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring

Villkoren gäller från 2022-01-01

1        Försäkringsgivare

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, org.nr. 516401-8557, är försäkringsgivare för denna försäkring enligt huvudavtal och dessa villkor.

2        Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren åtar sig gentemot försäkringstagaren* vid skadeståndskrav med anledning av personskada som orsakats patient i direkt samband med sådan hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedriver i Sverige och som omfattas av gällande försäkringsavtal, att

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
  • förhandla med den som kräver skadestånd,
  • föra försäkringstagarens talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som försäkringstagaren åsamkats eller ålagts att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan, och
  • betala det skadestånd som försäkringstagaren är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt.

Försäkringsgivaren åtar sig även att pröva rätten till ersättning enligt denna försäkring om patient anmäler skada till försäkringsgivaren enligt patientförsäkringen och gör gällande att försäkringstagaren agerat felaktigt eller försumligt alternativt om försäkringsgivarens utredning ger stöd för att så varit fallet.

Hälso- och sjukvård i denna försäkring definieras på samma sätt som i vid var tid gällande 5 § patientskadelag (1996:799).

Med av försäkringstagaren bedriven hälso- och sjukvård enligt denna försäkring avses inte vårduppgifter som försäkringstagaren genom avtal uppdrar åt privat, statlig och/eller kommunal vårdgivare, såvida inte vårdgivaren till övervägande del ägs av försäkringstagaren.

3        Undantag

Denna försäkring omfattar inte skadeståndskrav enligt produktansvarslagen (1992:18).

4       Skadeståndskrav

Skadeståndskrav ska vidarebefordras till försäkringsgivaren snarast efter det att försäkringstagaren mottagit kravet. Om kravet inte översänts till försäkringsgivaren inom ett (1) år räknat från det datum som försäkringstagaren mottog skadeståndskravet är försäkringsgivaren fri från ansvar.

5        Uppgörelse i godo

Om försäkringsgivaren så begär är försäkringstagaren skyldig att medverka till en uppgörelse i godo med den skadelidande.

Försäkringstagaren har inte rätt att utan försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller betala ersättning. Iakttar försäkringstagaren inte detta är försäkringsgivaren fri från ansvar om inte kravet uppenbart var lagligen grundat.

Har försäkringsgivaren nått en förlikning med den som kräver skadestånd är försäkringsgivaren fri från skyldighet att ersätta därefter uppkommen skada och att företa ytterligare utredning.

Försäkringsgivaren är även fri från ansvar för det fall försäkringstagaren väljer att föra talan vid rättegång utan försäkringsgivarens medgivande.

Överprövning

Överprövning enligt denna försäkring sker enligt 17 § andra stycket och 17a § patientskadelagen (1996:799).

Tvist

Om tvist kvarstår efter överprövning eller om överprövning inte begärs enligt punkten 6 ovan ska tvisten prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

* Försäkringstagare: Sveriges regioner