HemPatientLag och villkorFörsäkringsvillkor Hepatit C

Försäkringsvillkor Hepatit C

Försäkring avseende patienter som smittats med Hepatit C inom svensk sjukvård före 1992

Villkoren gäller från 2022-01-01

1        Försäkringsgivare

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, org.nr. 516401-8557 är försäkringsgivare för denna försäkring enligt huvudavtal och dessa villkor.

2        Försäkringsåtagande

Försäkringsgivaren åtar sig att lämna ersättning för smitta med Hepatit C som överförts till patient före år 1992 i direkt samband med sådan hälso- och sjukvård som försäkringstagaren* bedrev i Sverige, enligt punkt 4 nedan.

3        Undantag

Denna försäkring omfattar inte

  • patienter som har rätt till ersättning enligt tidigare försäkringsvillkor från åren 1975, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1989, 1991, 1995.
  • patienter som smittats av Hepatit C och som erhållit ersättning på skadeståndsrättslig grund för denna smitta.
  • patienter som smittats av Hepatit C via läkemedel.

4       Ersättning

Ersättning enligt denna försäkring lämnas endast under förutsättning att

  1. omständigheterna sammantaget ger stöd för att Hepatit C-smittan med övervägande sannolikhet har överförts genom att patienten fått blodtransfusion i direkt samband med av försäkringstagaren bedriven hälso- och sjukvård i Sverige och patienten är registrerad som smittbärare, eller
  2. patienten smittats i en sådan vårdsituation där forskning/utredning visat en klart högre smittorisk och där omständigheterna sammantaget gör det klart mera sannolikt att smittan överförts genom direkt samband med sådan hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedrev i Sverige.

För att ersättning ska kunna lämnas krävs även att patienten medger att försäkringsgivaren får ta del av uppgift om smittväg.

5        Ersättningsbelopp

Patient som har smittats med Hepatit C enligt ovan har rätt till ersättning för sveda och värk, lyte och men samt olägenheter och ytterligare ideell ersättning om villkoren 5.1- 5.4 nedan är uppfyllda.

Nedanstående ersättningsbelopp ska omräknas vid varje årsskifte med den årliga procentuella förändringen av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Nedanstående belopp gäller för år 2022.

5.1        Ersättning vid behandling av patient

Ersättning för sveda och värk lämnas till patient vid behandling av Hepatit C med tvåtusenfemhundrafyrtionio (2 549) SEK/månad under högst trettio (30) månader. Detta innebär en ersättning om maximalt sjuttiosextusenfyrahundrasjuttio (76 470) SEK.

5.2       Engångsbelopp till patient som efter behandling har kvarstående kronisk Hepatit C

Ersättning för lyte och men samt olägenheter i övrigt lämnas till patient som, vid kontroll efter behandling, har kvarstående kronisk Hepatit C. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp och uppgår till sextiotretusensjuhundratjugo (63 720) SEK.

5.3       Engångsbelopp när det inte bedöms vara lämpligt med behandling

Ersättning för lyte och men samt olägenheter i övrigt lämnas till patient där det inte bedömts vara lämpligt med behandling. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp och uppgår till sextiotretusensjuhundratjugo (63 720) SEK.

5.4       Engångsbelopp till patient som efter utredning visar tydliga tecken på levercirros

Ytterligare ideell ersättning lämnas till patient om utredning visar tydliga tecken på levercirros. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp och uppgår till etthundratjugosjutusenfyrahundrafyrtioett (127 441) SEK.

6       Överprövning

Försäkringsgivaren ska utse en särskild utsedd villkorsnämnd dit patient eller försäkringsgivare kan vända sig och begära ett rådgivande yttrande i tvistiga eller principiella frågor som uppstått under handläggningen av en anmäld skada.

En begäran om nämndens yttrande ska påkallas skriftligen inom ett (1) år från försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i frågan. En prövning i nämnden ska vara kostnadsfri för patienten.

7        Tvist

Om tvist kvarstår efter överprövning eller om överprövning inte begärs enligt punkten 6 ovan ska tvisten prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

* Försäkringstagare: Sveriges regioner