HemPatientLag och villkorPatientskadelagen sammandrag

Patientskadelagen sammandrag

Patientskada

Ersättning lämnas vid patientskada som orsakats i samband med hälso och sjukvård och som faller in under en av sex skadetyper som anges i lagen. Dessa är:

  1. Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med undersökning eller behandling. Förutsättningen är dock att det skulle varit möjligt att undvika skadan genom att utföra undersökningen eller behandlingen på ett annat, mindre riskfyllt sätt. Ett krav är också att den alternativa åtgärden ger ett tillfredställande behandlingsresultat
  2. Skada som beror på fel på eller felaktig användning av medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.
  3. Skada som beror på att man ställt en felaktig diagnos. Ersättning kan betalas om patientens tillstånd försämrats på ett sätt som kunnat undvikas om rätt diagnos ställts.
  4. Skada som beror på infektion ersätts efter en skälighetsprövning. En första förutsättning är dock att patienten smittas i samband med behandlingen. Skälighetsbedömningen innebär att om patienten på grund av sin sjukdom eller hälsotillståndet i övrigt är mer mottaglig för infektioner än normalt kan ersättning inte betalas. Om en infektion uppkommer i ett område på kroppen som under en operation eller annan behandling kan hållas bakteriefritt, det vill säga att risken för infektion är liten, kan ersättning komma i fråga.
  5. Skada som är en följd av olycksfall ersätts endast om olycksfallet har samband med åtgärder från vårdspersonalens sida eller inträffat till följd av brand eller annan skada på lokaler eller utrustning. Ersättning lämnas därför inte om olycksfallet inträffar under patientens vardagliga vistelse på sjukhuset i sjukrum, dagrum, på toalett etc.
  6. Skada som orsakas i samband med medicinering ersätts om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på felaktigt sätt.

Undantag

Patientskadeersättning lämnas inte vid skada som beror på att man måste ta stora risker för att försöka komma till rätta med ett mycket akut vårdbehov eller för att behandla ett mycket kritiskt tillstånd. Ersättning lämnas inte heller för biverkningar av läkemedel.

Hur ersättningen bestäms

Ersättning vid patientskada beräknas på samma sätt som skadestånd. Det innebär att den skadelidande får ersättning för sin förlust av inkomst och de extra kostnader han har på grund av skadan. Ersättning lämnas också för ideell skada – det vill säga ersättning för sveda och värk, lyte och annat stadigvarande men samt för olägenheter i övrigt. Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och efterlevandes förlust av underhåll.

Preskription

För skador som är orsakade fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2014-12-31 gäller följande:

En skada måste anmälas inom tre år från det att du som patient fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Detta betyder att anmälan ska göras inom tre år från det att:

  • skadan är objektivt märkbar
  • ​du inser att skadan kan ha samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig
  • du får reda på vilken försäkringsgivare som du ska ställa krav på ersättning till.

Det finns en yttersta tidsgräns på tio år och den räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

För skador som är orsakade fr.o.m. 2015-01-01 gäller följande:

Du måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Omprövning

En skadelidande, som inte vill godta försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ett skadeärende, har möjlighet att begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndens beslut är en rekommendation. Den skadade har också möjlighet att föra ärendet till allmän domstol.