HemPatientOm försäkringen

Om försäkringen

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-,  sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos oss: Löf – en patientförsäkring för alla. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och du som patient är automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Läs mer om Löf

Anmälningar till Löf

Utredningen och bedömningen av anmälningar som kommer in till Löf görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

Skadan måste anmälas i tid

Skador orsakade fr.o.m. 2015-01-01:

Du måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Skador orsakade t.o.m. 2014-12-31:

Du måste anmäla en skada inom tre år från det att du fick kännedom om att skadan är objektivt märkbar, att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt vilken försäkringsgivare ersättningskravet ska ställas till. Det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

Kort om patientförsäkringen

Du kan få ersättning

 • för skador som varit möjliga att undvika
 • för skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning
 • för skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos
 • om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion
 • för vissa olycksfallsskador
 • för skador som orsakats av felmedicinering.

Läs mer om vad försäkringen gäller för

Du får inte ersättning

 • om skadan anmäls för sent
 • för förlust av personliga ägodelar
 • för skador eller komplikationer som inte kunnat undvikas
 • om en infektion orsakats av dina egna bakterier eller om den sjukdom du behandlades för var allvarligare än infektionen
 • om du fått biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt
 • för patientskador som uppstått vid korrekt behandling av direkt livshotande tillstånd.

Läs mer om vad försäkringen inte gäller för