HemPatientSå hanteras ditt ärendeExempel på hur skador som anmälts till Löf utreds

Exempel på hur skador som anmälts till Löf utreds

Tiden det tar att reglera en personskada varierar beroende på hur komplicerat ett ärende är. För flertalet personskador går det relativt snabbt att fastställa skadans omfattning och vilken ersättning som ska betalas ut. I mer komplicerade ärenden där även arbetsförmåga och rehabilitering ska gås igenom kan det vara flera olika aktörer inblandade i ärendet, vilket gör att det tar längre tid att få sitt ärende slutreglerat.

Här visar vi generella exempel på hur skaderegleringsprocessen kan ser ut och vilken tidsåtgång som kan krävas utifrån olika skadetyper och hur komplicerat ärendet är. Tänk på att varje enskilt fall är unikt och måste bedömas utifrån dess förutsättningar.

Exempel 1 – Skadan har läkt och besvären är övergående

Exemplet beskriver hur Löf normalt hanterar ärendet när en person skadar sig i samband med en operation och får övergående besvär.

Här beskrivs vad som händer när Anna anmäler en skada till Löf (pdf)

Exempel 2 – Skadan har läkt men vissa besvär består

Exemplet beskriver hur Löf normalt hanterar ärendet när en person skadar sig i samband med en operation och personen har fortsatta besvär ett år efter händelsen.

Här beskrivs vad som händer när Petri fortfarande har besvär ett år efter skadedagen (pdf)

Exempel 3 – Skada som ger kvarvarande arbetsoförmåga

Exemplet beskriver hur Löf normalt hanterar ärendet när Mona skadar sig i samband med en operation och får en svårare skada med bestående besvär och inte klarar av att återgå i arbete på heltid.

Här beskrivs vad som händer när Mona inte kan återgå i sitt arbete på heltid (pdf)