HemLanguageDari (دری,)

Dari (دری,)

طبق قانون صدمات بیماران بایست یک قسمت حقوق بعنوان هزینه شخصی کسر شود. مقدار هزینه شخصی ۵ در صد مبلغ اساسی را تشکیل می دهد یعنی هزینه شخصی در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۲۲۲۵ کرون است

اگر شما در خلال خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت شناخته شوید. همه شورا های ولایتی و منطقوی در سویدن با Löf (شرکت بیمه دوجانبه شورا های ولایتی) قرارداد بیمه بیماران را امضاء کرده اند. هر سال بیشتر از ۱۷۰۰۰ پروندهای صدمات بیماران به Löf خبر داده می شود. از جمله صدمات گزارش داده شده در حدود ۴۰ در صد آن حقوق و جبران دریافت می کنند.

این جزوه اطلاعات ساده شده در باره بیمه بیماران را در اختیار شما قرار می دهد. تمامی بررسی و ارزیابی مطابق به قوانین نافذه و شرایط مربوط به بیمه صورت می گیرد.

صدمات که الی تاریخ ۳۱ – ۱۲ – ۲۰۱۴ به وقوع پوسته اند:
شما باید در ظرف سه سال بعد از اینکه از نقاط ذیل آگاهی بدست بیاورید، صدمه را گزارش دهید
– اینکه صدمه به نحو قضاوت بی طرفانه نمایان است
– اینکه صدمه ممکن است در ارتباط با یک معالجه به وقوع
پیوسته شده است و اینکه ممکن است طبق صدمات بیماران
دریافت غرامت را ایجاب کند
– تقاضای غرامت به کدام شرکت بیمه مواجه شود

یک حد زمان نهایی که مدت آن ده سال بعد از تحمل صدمه است، برای گزارش دهی صدمه وجود دارد.

صدمات که بعد از تاریخ ۰۱ – ۰۱ – ۲۰۱۵ به وقوع ‌‌پوسته اند:
شما باید صدمه را در ظرف ده سال بعد از تحمل آن گزارش دهید.

بیمه شامل چی نوع صدمات نمی شود؟

صدمات ترافیکی یا صدمات ناشی از کار

اگر شما به یک صدمه ترافیکی دچار شده اید در آنصورت بیمه ترافیک بطور عموم جبران صدمات را که در خلال تداوی صدمات ترافیکی به وقوع پیوسته اند، پرداخت می کند. در صورت صدمات ناشی از کار باید در قدم نخست به بیمه AFA و بیمه مصونیت در اثنای صدمات ناشی از کار TFA مراجعه کنید.

معالجه در سکتور خصوصی

دکتورها و دکتور دندان که در سکتور خصوصی فعالیت می نمایند و فاقد قرارداد خدمات صحی با شورای ولایتی/منطقه و نیز خدمات صحی کمون هستند، قرارداد بیمه بیماران را با دیگر شرکت های بیمه امضاء کرده اند. اگر مطمئن نیستید که به کدام شرکت بیمه مراجعه کنید می توانید اطلاعات در مورد را از عرضه کننده تداوی حاصل نمایید.

آسب به اموال

جبران در برابر اتلاف اموال شخصی از طرف بیمه بیماران پرداخت نمی شود. امثال این ممکن است عبارت باشد از اینکه عینک شما تلف شده، سرقت کیف جیبی یا اینکه دندانهای مصنوعی تان گم شده است.

رفتار یا منابع

مسائل مربوط به بطور مثال رفتار یا منابع در ساحه خدمات صحی و تداوی دندان تحت پوشش بیمه بیماران قرار ندارد. اینگونه مطالب را می توانید با هیئت امور بیماران یا هیئت امور نمائندگ مربوط به شورای ولایتی یا منطقه در میان بگذارید.

نارضایت از خدمات صحی

آیا در خدمات درمانی با موردی برخورد کرده اید که باعث ناراحتی، آیا در خدمات صحی به چنین برخورد مواجه شده اید که منجر به افسردگی، رنج یا نا امیدی گردیده است؟ در آنصورت به هیئت امور بیماران و نمائندگی که در همه شورا های ولایتی یا منطقوی وجود دارد، مراجعه کنید. هئیات بیماران برخی از مراجع مستقل اند که بایست تماس بین بیماران و عرضه کننده تداوی را تسهیل نمایند.
بیشتر در ویبسایت www.1177.se بخوانید.

نقایص در حفظ بیماران اگر در زمینه حفظ بیماران در رابطه به تداوی یا معالجه در خلال خدمات صحی یا خدمات تداوی دندان نقایص تجربه کرده اید، در آنصورت می توانید به اداره نظارت بر خدمات صحی و مراقبت (IVO) مراجعه کنید. IVO یک اداره دولتی است که تحت اداره دولت (اداره عمومی خدمات اجتماعی) فعالیت می نماید.
بیشتر در ویبسایت www.ivo.se بخوانید.

این بیمه شامل کدام نوع صدمات می شود؟

اگر امکان جلوگیری از صدمه وجود داشت (صدمات قابل پیشگیری)

برای اینکه غرامت صدمه پرداخت شود بایست امکان جلوگیری از آن وجود می داشت. همه تداوی امراض و تداوی دندان خطر عوارض جانبی را دربر دارد که پیشگیری از آن ممکن نیست. در صورت اینگونه عوارض غرامت پرداخت نمی شود.

آسیب به وسایل

اگر صدمه که شما دیده اید ناشی از عوارض یا نادرست عملکرد دستگاه ها، تجهیزات یا دیگر وسایل کمکی که در بخش خدمات صحی یا خدمات تداوی دندان مورد استفاده قرار می گیرد، به وقوع پیوسته در آنصورت پرداخت غرامت احتمال دارد.

تشخیص نادرست یا به تاخیر افتاده

اگر یک تشخیص به تاخیر افتاده است در آنصورت می توانید غرامت دریافت کنید مشروط بر اینکه وضعیت شما ناشی از تاخیر تشخیص وخیم تر شده است.

عفونت
هنگام عملیات همواره خطر دچار شدن به عفونت وجود دارد.

در صورت چنین اتفاق غرامت ممکن است پرداخت شود مشروط بر اینکه میکروب در خلال خدمات صحی یا تداوی سرایت کرده باشد.
اما اگر عفونت ناشی از میکروب های خودتان وقوع ‌پذیرفته یا اینکه شما ناشی از یک وضعیت مرگبار تحت تداوی قرار داشتید، در آنصورت مطالبه غرامت پذیرفته نخواهد شد.

حوادث

امکان پرداخت غرامت وجود دارد اگر آسیب بسبب یک حادثه در رابطه به خدمات صحی یا خدمات تداوی دندان، در خلال ترانسپورت مریض و یا موجب آسیب در محل تداوی یا تجهیزات به وقوع پوسته است.شما به طور عموم مسحق غرامت نخواهید بود اگر شما بطور مثال در راه به تشناب افتیده اید یا مانند آن.

دوای نامناسب

اگر صدمه با تجویز نادرست یک دوا ارتباط دارد، در آنصورت حق دارید غرامت را دریافت کنید. عوارض جانبی ناشی از دوا که به صورت درست تجویز شده باشد، می توان به بیمه ادویه گزارش داده شود.

خلاصه بیمه بیماران

شما در موارد آتی مستحق غرامت هستید

– در صورت صدمات قابل پیشگیری
– در صورت صدمات که موجب نقص یا کاربرد نادرست تولیدات
معالجوی یا تجهیزات در زمینه مراقبت های صحی به وقوع
پیوسته اند.
– در صورت صدمات که ناشی از تشخیص نادرست یا متاخر
رونما شده اند
– در صورتیکه میکروب در خلال تداوی سرایت کرده منجر به
عفونت گردیده است
– در صورت برخی از صدمات ناشی از حوادث
– در صورت صدمات ناشی از تجویز دوا نامناسب

غرامت در موارد آتی پرداخت نخواهد شد

– اگر صدمه به تاخیر گزارش داده شود
– در قسمت صدمات که مقدار جبران آن کمتر از مقدار هزینه شخصی باشد
– در قسمت گم شدن اموال شخصی
– در قسمت صدمات یا عوارض که امکان جلوگیری آن وجود نداشت
– اگر یک عفونت ناشی از بکتریا خودتان باعث شده و یا اینکه مریضی تان نسبت به عفونت سنگین تر بوده باشد
– اگر شما به عوارض جانبی مواجه شده اید در حالیکه دوا به نحو درست تجویز شده باشد
– در صورت صدمات که در خلال تداوی درست در حین وضعیت مرگبار رخ داده است.

گزارش دادن یک آسیب

تصمیم گزارش دادن آسیب در اختیار شما است. در ویبسایت
www.lof.se می توانید صدمه خود را از طریق ورود به صفحه شخصی توسط شناسایی بانکی و خانه پری کوایف خود، گزارش دهید.

شما می توانید فورم گزارش را از ویبسایت ما دانلود کنید.
فورم همچنان در شفاخانه، کلینیک های صحی و کلینیک های تداوی دندان میسر می باشد. شما می توانید فورم را از هیئت بیماران و نمائندگان یا توسط تماس تیلفنی به شماره ۰۰ ۰۱۰ ۵۵۱ – ۰۸ سفارش دهید.