HemLanguagePolska (polski)

Polska (polski)

Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych – Informacja o ubezpieczeniu od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

W przypadku doznania szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent może mieć prawo do odszkodowania zgodnie z ustawą o szkodach wyrządzonych pacjentom. Wszystkie szwedzkie wojewódzkie samorządy terytorialne i regiony podpisały umowy ubezpieczenia od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych z firmą ubezpieczeniową LÖF. Co roku LÖF otrzymuje ponad 17 000 zgłoszeń dotyczących szkód medycznych.

W przypadku ok. 40% tych zgłoszeń wypłacane jest odszkodowanie.

Ten tekst zawiera informacje na temat naszego ubezpieczenia od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Badanie i ocena każdej zgłoszonej sprawy następuje w oparciu o aktualne przepisy oraz obowiązujące warunki ubezpieczenia.

Szkody wyrządzone do dnia 31.12.2014 r.

Szkodę należy zgłosić w ciągu trzech lat od daty uzyskania wiedzy o tym:
– że szkoda jest obiektywnie zauważalna
– że szkoda może mieć związek z udzielonym świadczeniem zdrowotnym i że możliwe jest uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych
– w stosunku do którego ubezpieczyciela należy wysunąć roszczenie odszkodowawcze.

Górną granicą zgłaszania roszczeń odszkodowawczych jest dziesięć lat, licząc od daty wyrządzenia szkody.

Szkody wyrządzone od dnia 01.01.2015 r.

Szkodę należy zgłosić w ciągu dziesięciu lat od daty wyrządzenia szkody.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Czy szkody można było uniknąć

Aby możliwa była wypłata odszkodowania, musiała istnieć możliwość uniknięcia danej szkody. Każde leczenie, także leczenie stomatologiczne, jest związane z ryzykiem powikłań, których nie można uniknąć. Za tego typu powikłania odszkodowanie nie należy się.

Szkody materiałowe

Jeśli szkoda została spowodowana w wyniku wady lub nieprawidłowej obsługi urządzenia, instrumentu lub innego środka pomocniczego wykorzystywanego w opiece zdrowotnej lub stomatologicznej, pacjent może mieć prawo do odszkodowania.

Błędne lub spóźnione rozpoznanie

W przypadku zbyt późno postawionego rozpoznania choroby pacjent może uzyskać odszkodowanie, jeśli opóźnienie to spowodowało, że jego stan zdrowia byłby gorszy niż w przypadku postawienia diagnozy na czas.

Infekcje

W przypadku operacji zawsze istnieje ryzyko infekcji. Odszkodowanie może zostać wypłacone, jeśli czynnik chorobotwórczy został przeniesiony podczas świadczenia opieki zdrowotnej i leczenia. Odszkodowanie nie należy się natomiast w sytuacji, gdy przyczyną infekcji były własne bakterie pacjenta lub gdy pacjent był leczony z powodu choroby zagrażającej życiu.

Nieszczęśliwe wypadki

Odszkodowanie może zostać wypłacone pod warunkiem, że szkoda nastąpiła w wyniku wypadku w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej lub stomatologicznej, podczas transportu sanitarnego lub w wyniku uszkodzenia lokalu, w którym świadczona jest opieka, lub sprzętu. Odszkodowanie nie jest z zasady wypłacane np. pacjentom, którzy poślizgnęli się w drodze do toalety.

Niewłaściwe leki

W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku błędnie zaordynowanych leków, pacjent może mieć prawo do odszkodowania. Działania niepożądane leków, który zostały przepisane w prawidłowy sposób, można zgłaszać do Läkemedelsförsäkringen [ubezpieczenie od szkód w następstwie przyjmowania leków].

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Szkody komunikacyjne i obrażenia poniesione przy pracy

Jeśli przydarzy Ci się szkoda komunikacyjna, odszkodowania za szkody, które wystąpiły w trakcie leczenia w związku ze szkodą komunikacyjną, wypłacane są z zasady z ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku obrażenia poniesionego przy pracy w pierwszym rzędzie należy zwrócić się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia AFA Försäkring i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Prywatna opieka medyczna

Lekarze lub stomatolodzy prowadzący praktykę prywatną i niebędący stroną umowy z wojewódzkim samorządem terytorialnym/regionem oraz gminną opieką zdrowotną podpisali umowy ubezpieczenia od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych z innymi firmami ubezpieczeniowymi. Jeśli nie wiesz, do jakiej firmy ubezpieczeniowej powinieneś się zwrócić, informacji na ten temat udzieli Ci Twój świadczeniodawca.

Szkoda materialna

Utrata przedmiotów osobistych należących do pacjenta nie jest objęta ubezpieczeniem od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przykładem takiej szkody mogą być np. uszkodzone okulary, ukradziony portfel lub zaginięcie protezy stomatologicznej.

Sposób traktowania i zasoby

Ubezpieczenie od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych nie obejmuje kwestii dotyczących np. sposobu traktowania pacjenta lub zasobów dostępnych w opiece zdrowotnej i stomatologicznej. Tego typu sprawy można zgłaszać do Komisji ds. Pacjenta lub Komisji ds. Zaufania przy wojewódzkim samorządzie terytorialnym lub regionie.

Niezadowolenie z opieki zdrowotnej

Czy coś w związku ze świadczoną opieką zdrowotną lub stomatologiczną spowodowało Twoje przygnębienie, złość lub rozczarowanie? W takim wypadku należy zwrócić się do Komisji ds. Pacjenta lub Komisji ds. Zaufania działających w każdym wojewódzkim samorządzie terytorialnym lub regionie. Komisja ds. Pacjentów to niezależna instytucja, której zadaniem jest ułatwianie wzajemnych kontaktów między pacjentami i świadczeniodawcami. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.1177.se

Braki w systemie bezpieczeństwa pacjentów:
W przypadku zauważenia braków w systemie bezpieczeństwa pacjentów w związku ze świadczoną opieką zdrowotną lub stomatologiczną można dokonać zgłoszenia do Inspekcji ds. Leczenia i Opieki (IVO). IVO to urząd państwowy podlegający rządowi (Ministerstwo Spraw Socjalnych).
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ivo.se

W skrócie o ubezpieczeniu od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

Możesz otrzymać odszkodowanie:

– za szkody, których można było uniknąć
– za szkody spowodowane wadami lub nieprawidłowym wykorzystaniem produktu medycznego lub sprzętu medycznego
– za szkody spowodowane w wyniku błędnego lub spóźnionego rozpoznania choroby
– w przypadku gdy czynnik chorobotwórczy, który spowodował szkodę, został przeniesiony podczas leczenia
– za niektóre szkody spowodowane w wyniku wypadku
– za szkody spowodowane w wyniku przepisania niewłaściwych leków.

Nie otrzymasz odszkodowania:

– w przypadku zbyt późnego zgłoszenia szkody
– za szkody, których wartość jest niższa od wysokości ryzyka własnego
– w przypadku utraty przedmiotów osobistych
– za szkody i powikłania, których nie można było uniknąć
– jeśli przyczyną infekcji były własne bakterie pacjenta lub jeśli choroba, z powodu której pacjent był leczony, była bardziej groźna niż infekcja
– za działania niepożądane leków, które zostały prawidłowo przepisane
– za szkody powstałe w wyniku prawidłowego leczenia choroby zagrażającej życiu.

Zgłoszenie szkody

To sam pacjent decyduje o tym, czy zgłosić do nas szkodę. Szkodę można zgłosić na naszej stronie internetowej www.lof.se poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem numeru ID Bankowego w części Mina Sidor [Moje Strony] i wypełnienie formularza.

Ze strony można także pobrać formularz zgłoszenia. Formularz ten jest także dostępny w szpitalach, ośrodkach zdrowia i klinikach dentystycznych. Można go również zamówić we właściwej Komisji ds. Pacjenta lub Komisji ds. Zaufania bądź u nas pod numerem telefonu 08-551 010 00 (centrala).