HemLanguageTornedalsfinska (meänkieli)

Tornedalsfinska (meänkieli)

Jos sie tärväinyt hoijossa – Informasuunia potilasvakkuutuksesta meänkielelä

Jos sie satut tärväintymhään hoijossa sulla saattaa olla oikeus korvauksheen potilastärväyslain mukhaan. Kaikki Ruottin maakäräjät ja aluheet oon ottanheet potilasvakkuutuksen Löf:issä. Joka vuosi ilmotethaan yli 17 000 potilastärväystä Löf:hiin. Suunile 40% ilmotetuista tärväyksistä korvathaan.

Tämä brosyri antaa sulle helpomasti kirjotetun informasuunin meän potilasvakkuutuksesta. Kaikki selvittämiset ja arvostelut tehthään aktyellin lakisäätänön ja jällaavitten vakkuutusehoitten mukhaan.

Tärväykset johtunheet 2014-12-31 mennessä:
Sie häyt ilmottaa tärväyksen kolmen vuen sisäle siittä lähtien ko sie sait tion:
– ette tärväys oon objektiivisesti huomattava
– ette tärväyksellä saattaa olla yhtheys hoijon kansa ja ette potilastärväyskorvaus oon maholista
– kelle vakkuutusantajalle korvausvaatimus pittää lähättää.

Siinä oon kymmenen vuen lopulinen aikaraja joka räknäthään siittä päivästä ko tärväys tapahtu.

Tärväykset johtunheet 2015-01-01 lähtien:
Sie häyt ilmottaa tärväyksen kymmenen vuen sisäle siittä päivästä lähtien ko tärväys tapahtu.

Mitäs vakkuutus jällaa?

Jos tärväystä olis menny välttää

Ennen ko tärväystä saattaa korvata sen häätyy mennä
välttää. Kaikki sairas- ja hammashoijot merkittevät komplikasuuniriskiä joitako ei ole maholista välttää. Semmosista komplikasuunista ei anneta korvausta.

Materiaalitärväys

Jos sinun tärväystä oon aiheuttannu viassa olevat konheet, elikkä väärin hantteeraus konheista, instrymentistä elikkä muista apuvälihneistä joitako käytethään sairas- elikkä hammashoijossa sulla saattaa olla oikeus korvauksheen.

Väärä elikkä hiljastunnu diagnoosi

Jos diagnoosi oon hiljastunnu sie saatat saaja korvauksen jos hiljastuminen oon tehny ette sie olet tullu huonomaksi ko silloin jos diagnoosia olis tehty aijoissa.

Infeksuunit

Leikoissa oon aina infeksuuniriski. Korvausta saatethaan antaa jos tarttumisaine oon leviny hoijon yhtheyvessä. Toishaalta korvausta ei anneta jos sinun omat bakteeriet oon aiheuttanheet infeksuunin elikkä jos sinua hoijethiin hengenvaaralisen tilantheen takia.

Onnettomuus

Korvausta saatethaan antaa jos tärväystä oon aiheuttannu onnettomuus sairas- elikkä hammashoijon yhtheyvessä, sai-rastransportin aikana elikkä sen takia ette hoitohuohneet elikkä tarvikheet oon tärväintynheet. Normaalisti sie et saa korvausta jos sie esimerkiksi poukkoilet ko sie menet hyysikhään elikkä vastaahvaan.

Väärinlääkitys

Jos sie tärväinyt sen takia ette lääke oon ortineerattu väärälä laila sulla saattaa olla oikeus korvauksheen. Sivuvaikutukset lääkheistä jokka oon ortineerattu oikeala laila saattaa ilmottaa Lääkevakkuutuksheen/Läkemedelsförsäkringen.

Mitäs vakkuutus ei jällaa?

Trafikitärväys ja työtärväys

Jos sulle oon sattunu trafikitärväys niin trafikivakkuutus korvaa normaalisti tärväyksiä jokka ilmestyit ko sinua hoijethiin trafikitärväyksen takia. Jos sulla oon työtärväys sie piät ensi siassa kääntyä AFA Vakkuutuksheen ja työtärväyksen Turvavakkuutuksheen (TFA).

Privattihoito

Privattipraktiseeraava lääkäri elikkä hammaslääkäri jollako ei ole hoitosopimusta maakäräjän/aluheen kansa ja kunnaliset hoijot oon ottanhneet potilasvakkuutuksen muissa vakkuutuspuulaakissa. Jos sie olet epävarma minkä vakkuutuspuulaakin kansa sie piät ottaa yhtheyttä, sie saatat saaja tiot sinun hoijonantajalta.

Asiatärväys

Potilasvakkuutus ei korvaa sinua jos sie olet menettänny sinun henkilökohtasia omaisuuksia. Esimerkkiä tästä saattaa olla ette sinun klasisilmät oon särkynheet, sinun pörsi oon varastettu elikkä ette sinun hammasprotesi oon kaonu.

Kohtelu elikkä resyrsiä

Potilasvakkuutuksheen ei kuulu kysymykset jokka koskevat esimerkiksi kohtelua elikkä resyrsiä sairas- ja hammashoijossa. Näitä kysymyksiä sie saatat ottaa ylös maakäräjän elikkä aluheen potilas- elikkä luottamuslautakunnan kansa.

Tyytymätön hoijon kansa

Onkos sulle tapahtunnu mithään hoijossa joka oon tehny ette sie olet ikävöissä, vihassa elikkä olet pettyny? Silloin sie käänyt potilas- elikkä luottamuslautakunthaan jotako oon joka maakäräjässä elikkä aluheessa. Potilaslautakunnat oon riippumattomat instansit jokka pitävät helpottaa kontaktia potihlaitten ja hoijonantajitten välissä. Lue lissää: www.1177.se

Puutheita potilasturvalisuuessa: Oleks kokenu puutheita potilasturvalisuuessa samala ko sinua oon hoijettu terhveys-ja saihraanhoijossa elikkä hammashoijossa, niin sie saatat tehjä ilmotuksen inspeksuuhniin hoijole ja huolole (IVO). IVO oon valtiolinen hallituksen alla oleva virasto Sosiaalideparttementti (Socialdepartementet)
Lue lissää: www.ivo.se

Lyhykäisesti potilasvakkuutuksesta

Sie saatat saaja korvausta

– tärväyksistä joitako oon ollu maholista estää
– tärväyksistä joitako oon aiheuttannu vika elikkä väärälä laila hantteerattu lääkheelinen tuote elikkä saihraanhoitotarvike
– tärväyksistä joitako oon aiheuttannu väärä elikkä hiljastunnu diagnoosi
– jos tarttumisaine oon leviny hoijossa ja oon aiheuttannu infeksuunia
– vissile onnettomuustärväyksille
– tärväyksille joitako oon aiheuttannu lääkheen väärinkäyttö.

SIe et saa korvausta

– jos tärväys oon ilmotettu liika hiljain
– tärväyksistä jokka oon halvemat ko omavastuu
– jos sie olet kaottannu sinun omaisuuksia
– tärväyksistä elikkä komplikasuunista joitako ei ole menny välttää
– jos infeksuunia oon aiheuttannu sinun omat bakteerit elikkä jos se saihraus jollekko sulle annethiin hoitoa oli vakavampi ko infeksuuni
– jos sie olet saanu sivuvaikutuksia lääkheistä jokka oon ordineerattu oikeala laila
– tärväyksistä jokka oon tulheet oikean hoijon jälkhiin selvän hengenvaaralisen tilantheen jälkhiin.

Ette ilmottaa tärväyksen

Sie se itte päätät jos sie tehet ilmotuksen meile. Meän ko-tisivula, www.lof.se, sie saatat ilmottaa tärväyksen loggaa-malla sisäle Bannkkoid:n kautta Minun sivuila ja sinne täyttää sinun tiot.

Sie saatat laajata alle ilmotusplanketin meän kotisivulta. Plankettiä oon kansa sairaloissa, hoitokeskuksissa ja hammasklinikoissa. Sie saatat kansa tilata sen sinun potilas- elikkä luottamuslautakunnasta elikkä soittamalla meän väkselhiin telefooninumero: 08-551 010 00