HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteNEWS2

NEWS2

National Early Warning Score (NEWS) är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Den ursprungliga versionen reviderades hösten 2017 till NEWS2, och används sedan januari 2018 på flera ställen i världen, främst på sjukhus, men i ökande omfattning även utanför sjukhus.

Materialet är nu översatt till svenska, och dessutom finns en obstetrisk version för gravida. Den svenska versionen av NEWS2 är resultatet av ett samarbete mellan 23 organisationer. Forskning pågår för att kunna värdera värdet av NEWS2-bedömningar i olika situationer.

Här finner du material i form av en svensk beskrivning av vad NEWS2 är, den engelska originaltexten, en webbutbildning samt material för tryckning av fickkort:

Våren 2021 lanserades en version för barn och ungdomar under 18 år, Swe-PEWS.

Utbildning i NEWS2

Denna utbildning syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om NEWS2, och kunna tillämpa NEWS i klinisk verksamhet: