HemPatientsäkerhetVåra projektRiskanalys

Riskanalys

Risk och riskhantering

Modernt patientsäkerhetsarbete handlar till stor del om att identifiera och hantera risk för oönskade händelser vilka kan leda till undvikbara skador.

”Utredning av risker – handbok för metoden riskanalys” vänder sig till analysledare och deltagare i analysteam, men också till chefer och ledare med ansvar för att riskanalyser görs och för att resultaten tas omhand så att förebyggande insatser kan göras. Löf har hösten 2023 tagit över ansvaret för materialet från SKR. Texter och material är i sak oförändrade, men har inför nyutgivning redigerats för att vara aktuella.

Löf har också tagit fram ett dokument i syfte att utveckla och fördjupa arbetet med risk och hantering av risk i sjuk- och tandvård. Det ska ses som ett fristående komplement till ”Utredning av risker – handbok för metoden riskanalys”.

Material

Mallar (Word/Excel)