HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker FörlossningsvårdWebbutbildningar

Webbutbildningar

Säker Förlossningsvård

Inom ramen för Säker Förlossningsvård har tre webbutbildningar tagits fram:

Utbildningarna, som bygger på aktuella nationella riktlinjer, har utarbetats av tvärprofessionella expertgrupper utsedda av Svensk Förening för Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen. När det gäller programmet för neonatal HLR har även Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor deltagit.

Yrkesorganisationernas gemensamma rekommendation är att varje medarbetare, där nämnda arbetsuppgifter ingår, genomför utbildningen och kunskapskontrollen. Vad avser neonatal HLR rekommenderas dessutom att godkänd kunskapskontroll införs som grundkrav för att gå primärjour.

Webbutbildningarna finansieras av Löf och finns att tillgå utan kostnad. Programmen får fritt användas i icke-kommersiellt utbildningssyfte.