HemPatientsäkerhetVåra projektSäker läkemedelsanvändning i primärvård

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Förutom mänskligt lidande leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

För närvarande pågår inget projekt med Löfs stöd inom detta område.

Tidigare projekt (september 2013 till våren 2015), ett samarbete mellan yrkesorganisationerna Svensk Förening för Allmänmedicin, Distriktssköterskeföreningen, Svensk Geriatrisk Förening, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi, samt Apotekarsocieteten, syftade till att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus var patientens användning av läkemedel, där väl avvägd förskrivning relativt patientens samlade sjukdomsbild, och patientens förutsättningar att följa förskrivningen, var grunden.

Detta pilotprojekt är delvis bidragande i det material som finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida:  https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/sakerlakemedelsanvandningiprimarvard.66425.html

Loggor Säker läkemedelsanvändning i primärvård