HemPatientsäkerhetVåra projektSäker läkemedelsanvändning i primärvård

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Förutom mänskligt lidande leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Målet med projektet, som har inletts med en pilotstudie på fem vårdcentraler och med fem vårdcentraler i en kontrollgrupp, är att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där väl avvägd förskrivning relativt patientens samlade sjukdomsbild, och patientens förutsättningar att följa förskrivningen, är grunden. Metoden är självvärdering, extern granskning/peer review, genomförande av överenskomna åtgärder, samt uppföljning.

Pilotprojektet startade på vårdcentralerna i september 2013 och slutfördes våren 2015.

Projektet har i pilotomgången bedrivits i samarbete mellan yrkesorganisationerna Svensk Förening för Allmänmedicin, Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Svensk Geriatrisk Förening, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi, samt Apotekarsocieteten. Yrkesorganisationerna har svarat för det medicinska innehållet och utsett experter och granskare. Centrum för Primärvårdforskning vid Lunds Universitet har svarat för den vetenskapliga utvärderingen. Sveriges Kommuner och Regioner och Löf har bistått med projektledning och en del av kostnaderna.

Besök gärna Säker läkemedelsanvändning i primärvård på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

För mer information kontakta Sveriges Kommuner och Regioner.

Slutrapport Säker Läkemedelsanvändning, pilotomgång 1 (pdf)

Loggor Säker läkemedelsanvändning i primärvård