HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker TraumavårdRekommendationer

Rekommendationer

Nationella traumalarmskriterier

Våren 2016 bildades en nationell expertgrupp inom ramen för projektet Säker Traumavård med uppdraget att arbeta fram nya kriterier för traumalarm, baserade på bästa kända evidens. Kriterierna motsvarar prehospitala kriterier för vad ett multitrauma är och vilka som bör transporteras till ett traumacentrum respektive akutsjukhus.

Då regionerna är beslutande är larmkriterierna endast rådgivande, men utgör samtidigt inklusionskriterier i det svenska traumaregistret, SWETRAU. Genom att använda dessa kriterier förenklas således registrering och forskning, samtidigt som er verksamhet då arbetar efter bästa evidens på området. Kriterierna kan fritt integreras i era befintliga larmjournaler.

De nationella traumalarmskriterierna har utvärderats vetenskapligt i en multicenterstudie. Resultatet publicerades i början av 2018. Läs mer om resultatet här.

Material:

Nationella rekommendationer för DT-trauma

Våren 2020 lanserades nyframtagna nationella rekommendationer för DT-trauma. Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp, och förankrade i Säker Traumavårds styrgrupp. De innehåller två protokoll för vuxna och ett för barn, samt granskningsrekommendationer och mallar för standardiserade svar.

De tryckta versionerna distribuerades i början av 2020 till samtliga sjukhus i Sverige via respektive sjukhus traumakoordinator. Rekommendationerna finns även att ladda ner här.

Material:

Bilddiagnostik vid penetrerande trauma samt i masskadesituationer

I samarbete med NORDTER (den nordiska föreningen för traumaradiologi) lanserar Säker Traumavård rekommendationer för bilddiagnostik vid penetrerande skador samt i masskadesituationer. Rekommendationerna behandlar indikationer, val av modalitet samt innehåller även åtgärdskort av olika slag.

De tryckta versionerna distribuerades i början av 2020 till samtliga sjukhus i Sverige via respektive sjukhus traumakoordinator. Rekommendationerna finns även att ladda ner här.

Material:

Spinal rörelsebegränsning vid trauma – Nationella rekommendationer

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma tagits fram. De tidigare rekommendationerna från 2019 är nu (2022) reviderade och kompletterade med prehospitala rekommendationer för barn och äldre, samt för handläggning på sjukhus och vid interhospitala transporter.

Material:

Massivt transfusionsprotokoll vid pediatrisk traumatisk blödning – Nationella rekommendationer

En sammanställning och värdering av bästa kända kunskap rörande massivt transfusionsprotokoll vid pediatrisk traumatisk blödning togs fram under 2022. Syftet är att dokumentet ska kunna användas som underlag vid framtagande av lokala/regionala vårdprogram, rutiner och PM.

Material: