HemPatientsäkerhetVåra projektSäker TraumavårdRekommendationer

Rekommendationer

Nationella traumalarmskriterier

Våren 2016 bildades en nationell expertgrupp inom ramen för projektet Säker Traumavård med uppdraget att arbeta fram nya kriterier för traumalarm, baserade på bästa kända evidens. Kriterierna motsvarar prehospitala kriterier för vad ett multitrauma är och vilka som bör transporteras till ett traumacentrum respektive akutsjukhus.

Då regionerna är beslutande är larmkriterierna endast rådgivande, men utgör samtidigt inklusionskriterier i det svenska traumaregistret, SWETRAU. Genom att använda dessa kriterier förenklas således registrering och forskning, samtidigt som er verksamhet då arbetar efter bästa evidens på området. Kriterierna kan fritt integreras i era befintliga larmjournaler.

De nationella traumalarmskriterierna har utvärderats vetenskapligt i en multicenterstudie. Resultatet publicerades i början av 2018. Läs mer om resultatet här.

Material:

Nationella rekommendationer för DT-trauma

Våren 2020 lanserades nyframtagna nationella rekommendationer för DT-trauma. Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp, och förankrade i Säker Traumavårds styrgrupp. De innehåller två protokoll för vuxna och ett för barn, samt granskningsrekommendationer och mallar för standardiserade svar.

De tryckta versionerna distribuerades i början av 2020 till samtliga sjukhus i Sverige via respektive sjukhus traumakoordinator. Rekommendationerna finns även att ladda ner här.

Material:

Bilddiagnostik vid penetrerande trauma samt i masskadesituationer

I samarbete med NORDTER (den nordiska föreningen för traumaradiologi) lanserar Säker Traumavård rekommendationer för bilddiagnostik vid penetrerande skador samt i masskadesituationer. Rekommendationerna behandlar indikationer, val av modalitet samt innehåller även åtgärdskort av olika slag.

De tryckta versionerna distribuerades i början av 2020 till samtliga sjukhus i Sverige via respektive sjukhus traumakoordinator. Rekommendationerna finns även att ladda ner här.

Material:

Nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma

Våren 2019 lanserades nyframtagna nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma. Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp, och förankrade i Säker Traumavårds styrgrupp. De bygger på de rekommendationer som använts i Norge sedan några år, men är utvecklade och mer uppdaterade avseende vetenskapligt underlag.

Då landets 21 regioner är beslutande avseende när och hur de ska införas, och då införandet kräver utbildningsinsatser både i prehospital verksamhet och på sjukhus, är det helt upp till respektive region att besluta om när rekommendationerna tas i bruk.

Löf distribuerade i maj 2019 tryckta manualer och fickkort till landets regioner. Material finns även att ladda ner för utskrift och egen tryckning.

Tyvärr har Tryckfels-Nisse varit framme på de fickkort som distribuerats: i den nedre rutan över kriterierna ska det stå ”≥2 frakturer på långa rörben” samt ”Brännskada ≥18 % eller inhalationsskada”. Detta har korrigeras i den nedladdningsbara versionen nedan, och kommer att justeras vid nästa tryckning av fickkorten. Nya kort kommer dock inte att skickas ut.

Material: