HemPatientsäkerhetVerktygRisk- och händelseanalys

Risk- och händelseanalys

Är detta ett fall för analys?

Risk- och händelseanalyser är viktiga verktygen för att förebygga skador i vården. Om en patient allvarligt skadats eller utsatts för risker inom vården bör man göra en risk- eller händelseanalys.

En analys av en negativ händelser eller ett tillbud ska kunna ge svar på frågor om vad som har hänt, varför det har hänt och hur en upprepning av händelsen kan förhindras. Analysen syftar inte till att få reda på vem eller vilka som har handlat fel.

Löf kan återföra sitt material av anmälda patientskador till sjukvården. Dessa patientskadedata blir en bra kompass som pekar ut områden inom verksamheten där man bör göra risk- och händelseanalyser.

Risk- och händelseanalyser är bra verktyg för att förhindra att patientskador inträffar igen.

Handbok för riskanalys och händelseanalys

Sveriges Kommuner och Regioner tillhandahåller en handbok, Riskanalys och händelseanalys, som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten.

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha består dels av en operativ del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av skador inom vården enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter.

Läs mer om Nitha