Nyheter

Solvens II regler träder i kraft 1 januari 2016

Solvens II reglerna som träder i kraft den 1 januari 2016 innehåller ändrade krav på europeiska försäkringsbolag för beräkning av kapital, riskhantering och intern kontroll samt publik information till marknaden.

Europeiska tillsynsmyndigheten (EIOPA) har även utarbetat anvisningar för hur bolagen bör anpassa sin verksamhet till det nya regelverket. Dessa anvisningar gäller redan från den 1 januari i år, vilket ställer ökade krav på att LÖF fortlöpande anpassar sig till de nya regelverkskraven.

På bolagets ordinarie bolagsstämma i maj i år informerades därför bolagets ägare om att Solvens II regelverket innebär att LÖFs kapitalbehov kommer att öka.  LÖFs styrelse fick därför i uppdrag på den ordinarie bolagsstämman att ta de kontakter med LÖFs ägare landstingen/regionerna som de ansåg nödvändiga för att ett beslut i finansieringsfrågan skulle kunna fattas under en extra bolagsstämma senare på året.

En extra bolagsstämma har nu genomförts den 11 december i år och på denna fattade LÖFs ägare beslut om att under nästa år tillskjuta det extra kapital som behövs enligt Solvens II regelverket. LÖF kommer således i god tid till dess att Solvens II regelverket träder ikraft den 1 januari 2016 att vara compliant med regelverket.