Nyheter

Skadestatistik för 2014 från Patientförsäkringen LÖF

För patienter som vårdas av landstingen, regionerna eller av vårdgivare med landstingsavtal gäller patientförsäkring i Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Genom patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadas i vården. Varje år sammanställer vi statistik på antalet skador som anmälts och fått ersättning.

År 2014 anmäldes 14 400 skador till Patientförsäkringen LÖF. Det är en ökning med 3,6 % jämfört med 2013. Ökningen bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2010/11. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer och mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen.

I cirka 37 % av ärendena som beslutades 2014 beviljades patienten ersättning. Därmed fortsätter den trend som innebär att antalet ersatta skador inte ökar i samma takt som antalet anmälda skador.

– Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården har blivit osäkrare, säger Pelle Gustafson, chefläkare Patientförsäkringen LÖF.

Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte erhålla ersättning enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat.

Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Patientförsäkringen LÖF. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2014 betalades totalt 537 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.