Nyheter

Skadestatistik från Löf för 2016

Idag presenterade Löf skadestatistiken för år 2016

För patienter som vårdas av landsting, regioner eller av vårdgivare med landstingsavtal gäller patientförsäkring i Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Genom patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadas i vården.

Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte erhålla ersättning enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat.

År 2016 tog Löf emot 16 000 anmälningar. Det är en ökning med 2 % jämfört med 2015.

Vi bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka och grundar detta i huvudsak på de utredningar som gjorts, vilka visar på en stark korrelation mellan antalet vårdkontakter och antalet gjorda anmälningar. Kombinationen av en ökande befolkning och en allt högre levnadsålder leder till fler vårdkontakter och således sannolikt fler anmälningar om skador.

En annan bidragande orsak är en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället. Våra data är samstämmiga med andra liknande datakällor, exempelvis från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

I cirka 40 % av ärendena som beslutades 2016 beviljades patienten ersättning.

Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2016 betalades totalt 607 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.