Nyheter

2017 års anmälningsstatistik från Löf

Pressmeddelande 2018-02-21

Idag publicerar Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2017

År 2017 tog Löf emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 % jämfört med 2016.

–  Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka och grundar detta i huvudsak på de utredningar som gjorts, vilka visar på en stark korrelation mellan antalet vårdkontakter och antalet gjorda anmälningar.

Kombinationen av en ökande befolkning och en allt högre levnadsålder leder till fler vårdkontakter och således sannolikt fler anmälningar om skador. Det faktum att behandlingar och operationer blir mer komplexa kan också bidra.

En annan orsak till ökningen är en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. Landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället. Våra data är samstämmiga med andra liknande datakällor, exempelvis från Patientnämnder, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

I cirka 40 % av ärendena som beslutades 2017 beviljades patienten ersättning.

Under 2017 betalades totalt 618 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.

Samtlig statistik samt statistiken uppdelad på region och landsting finns på https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik/

—-

Upplysningar lämnas av:

Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 08-551 011 75, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se