HemNyhetsarkivStarkt resultat och allt fler digitala kunder

Starkt resultat och allt fler digitala kunder

Idag presenterade Löf sin årsredovisning för 2022. Försäkringsbolaget redovisar ett starkt resultat främst till följd av en låg avsättningsutveckling. Samtidigt som både antalet skadeanmälningar och digitala kunder ökade under förra året.

Totalresultatet före bokslutsdispositioner och skatteeffekter i Löfs årsredovisning uppgick för 2022 till 642 miljoner kronor (293 mkr under 2021). Detta samtidigt som försäkringsbolaget ökade solvenskapitalkvoten till totalt 254 procent, jämfört med 217 procent för 2021. Den starka utvecklingen förklaras främst av förändringar inom bolagets avsättningar för oreglerade skador.

– 2022 bjöd på en rad olika utmaningar. För vår del har det handlat om alltifrån inflation och fallande aktiemarknader men också stigande räntor. Men trots den rådande marknadsoron står Löf kvar på en stabil finansiell grund. Något som gjort att vi kunnat fortsätta att vidareutveckla vår verksamhet, men också bidra till en säkrare vård för alla, säger Jesper Andersson, vd på Löf.

Som en del av årsredovisningen slår Löfs hållbarhetsrapport fast att andelen gröna obligationer inom Löfs ränteportfölj ökade något under fjolåret, och utgör numera 14 procent av portföljen (13). Sett till bolagets hela investeringsportfölj så utgörs den till 93 procent av räntebärande värdepapper (100) och 7 procent av aktier (0). Vilket går i linje med Löfs placeringspolicy, med ett fokus på ett lågt risktagande.

Årsredovisningen lyfter samtidigt upp det digitaliseringsarbete som just nu pågår inom Löf, och där bolaget under 2022 sjösatt ett nytt skadehanteringssystem på bred front inom verksamheten. Detta samtidigt som hela sju av tio kunder under 2022 valde att anmäla sin skada digitalt, vilket är ett nytt rekord. Det totala antalet digitala skadeanmälningar för Löf har ökat med 14 procent sedan 2019.

– Vi ser en tydlig digitaliseringstrend bland våra kunder, något som vi bedömer bara kommer fortsätta. Det finns dessutom flera olika fördelar för våra kunder att anmäla sina skador digitalt, bland annat genom möjligheten att följa sitt skadeärende via våra digitala verktyg. Samtidigt som vi vet att hanteringen av en digital anmälning allt som oftast går snabbare, säger Jesper Andersson.

Samtidigt som antalet digitala skadeanmälningar in till Löf ökade under 2022, så ökade också det totala antalet skadeanmälningar. Totalt sett tog bolaget emot 20 500 skadeanmälningar under förra året, vilket är en ökning med drygt 9 procent jämfört med året dessförinnan. En utveckling som går i linje med Löfs prognoser.

– Bortsett från pandemiåret 2020 har vi sett en tydlig ökning av antalet skadeanmälningar under de senaste sex åren. En bidragande faktor till detta är den ökande befolkningsmängden, vilket i sin tur bidrar till en ökad vårdkonsumtion, säger Jesper Andersson.

Här finns Löfs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022