Lag och villkor

Lag och villkor

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av skada i samband med hälso-,  sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning.

För den som vårdas inom regionfinansierad sjuk- och tandvård finns en patientförsäkring hos oss: Löf – en patientförsäkring för alla. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och den som är patient är automatiskt försäkrad via sin vårdgivare.

Anmälningar till Löf utreds och bedöms enligt Patientskadelagen och de ersättningsbestämmelser och villkor som vid varje tidpunkt gäller i patientförsäkringen.

Patientskadelagen

Läs ett sammandrag om vad Patientskadelagen innebär.

Se fullständig lagtext: Patientskadelagen (1996:799)

Försäkringsvillkor

Sedan patientförsäkringen startade år 1975 har försäkringsvillkoren ändrats ett antal gånger. Tidpunkten när skadan orsakas är avgörande för vilka ersättningsbestämmelser och villkor i försäkringen som skall gälla vid bedömningen av skadan.

Försäkringsgivaren* åtar sig att utreda och reglera de skadehändelser som omfattas av gällande avtal med Försäkringstagaren ** och vid var tid gällande villkor för följande försäkringar:

* Försäkringsgivare: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
** Försäkringstagare: Sveriges regioner

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs mer om Löfs hantering av personuppgifter på: lof.se/patient/gdpr/

Andra lagar som kan vara av intresse

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.